บทความพระพุทธศาสนา

คำกล่าวบูชารอยพระพุทธบาท ใช้ได้ทุกสถานที่ นมัสการได้ทุกแห่ง

3 พฤศจิกายน 2019 | คาถา
บูชา
บูชา

หากเราบูชารอยพระพุทธบาทเพื่อมุ่งบุญกิริยาเป็นหลักแล้ว เราอย่าได้สงสัยว่ารอยพระพุทธบาทนั้นจริงหรือปลอมหรือจำลอง หรือถ้าหากคุณไม่เชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจริง คุณจะเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองก็ได้ แต่อย่าได้ลังเลใจในการสักการบูชา จะจริงหรือปลอมหากก็ตามหากใจถึงและแน่วแน่แล้ว บุญก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ทำการสักการบูชาอย่างแน่นอนครับ

บูชารอยพระพุทธบาท บุญเกิดขึ้นได้อย่างไร

  • บุญเกิดขึ้นเพราะความเลื่อมใส่ศรัทธา
  • บุญเกิดขึ้นในการระลึกถึงพระพุทธคุณ
  • บุญเกิดขึ้นจากการสักการบูชาด้วยความนอบน้อมทางกาย กล่าวด้วยวาจา และมีใจมุ่งมั่น
  • ฉะนั้น รอยพระพุทธบาทเป็นเพียงสัญลักษณ์ แต่บุญเกิดขึ้นจากกาย วาจา และใจของเราเอง

คำกล่าวบูชารอยพระพุทธบาท

อิมัง พุทธปาทัง สัจจะ คาระเวนะ วันทานะ นะมามิหัง
ทุติยัมปิ อิมัง พุทธปาทัง สัจจะ คาระเวนะ วันทานะ นะมามิหัง
ตะติยัมปิ อิมัง พุทธปาทัง สัจจะ คาระเวนะ วันทานะ นะมามิหัง

อานิสงส์ของการบูชารอยพระพุทธบาท

อานิสงส์แห่งการบูชาบูชารอยพระพุทธบาทด้วยจิตเลื่อมใสนั้นมีมาก แต่อันที่จริงแล้วการบูชาทุกอย่างอันเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าหรือพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นมีอานิสงส์มากทั้งนั้น หากได้ละโลกนี้ไปในขณะที่ใจยังมีความเลื่อมใสอยู่ หมายความว่าเมื่อใกล้จะตายนึกถึงบุญต่าง ๆ ที่ได้ทำไว้แล้วสิ้นใจตายในขณะนั้น สุคติเป็นที่หวังได้ ซึ่งเรื่องนี้มีตัวอย่างในอดีตกาลมากมายมาแล้ว

อนึ่งผมเคยได้ยินพระอาจารย์ของผมเล่าให้ฟังว่า พระอาจารย์ของท่านได้อาพาธที่เท้าไม่หายสักที ท่านจึงได้สร้างรอยพระพุทธบาทจำลองขึ้นมาด้วยจิตอันเป็นกุศลแล้วทำการอธิฐานขอผลบุญที่ได้สร้างและสักการบูชารอยพระพุทธบาทจำลองนี้ ขอพระอาจารย์ของท่านได้หายจากอาพาธที่เท้า ปรากฏว่าไม่นานพระอาจารย์ของท่านหายจากอาพาธจริง ๆ ฉะนั้น หากใครที่เจ็บป่วยที่เท้าไม่ต้องถึงขั้นสร้างรอยพระพุทธบาทขึ้นมาหรอกครับ เพราะสร้างแล้วต้องมีมณฑปสำหรับประดิษฐานไม่ใช่สักแต่ซื้อมาถวายแล้วต้องเป็นธุระของทางวัดในการจัดเก็บรักษา ให้ท่านเดินทางไปบูชาสักการะรอยพระพุทธบาทในที่ใดสักแห่ง จริงหรือจำลองไม่ต้องสนใจ ขอให้ใจเลื่อมใสตั้งมั่น จากนั้นทำการอธิษฐานขอให้หายป่วย กลับมาบ้านควรทำบุญตักบาตรถวายสังฆทาน และสวดคำบูชารอยพระพุทธบาทเป็นประจำอีกด้วย

หรือหากใครทำงานหรือประกอบธุรกิจแล้วพบทางตัน ธุรกิจไม่ก้าวเดินไปข้างหน้าสักที ทั้ง ๆ ที่เราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว ก็ควรได้ไปสักการบูชารอยพระพุทธบาทดู เพื่อสร้างบุญให้แก่ตนเองและอธิษฐานบุญขอพร

หรือคู่บ่าวสาวที่แต่งงานใหม่ อยากให้ครอบครัวราบรื่น เดินไปด้วยกันถึงยามแก่เฒ่า ลองชวนกันไปสักการบูชารอยพระพุทธบาทดูครับ

หรือท่านที่เดินทางไกลไปค้าขาย ไปทำงาน ไปศึกษาต่างประเทศ ควรได้ไปสักการบูชารอยพระพุทธสักครั้งก่อนได้เดินทางไปครับ

คำมนัสการรอยพระพุทธบาท ๕ สถาน แปล

สำหรับคำมนัสการรอยพระพุทธบาท 5 สถานนี้ เราไม่จำเป็นต้นเดินทางไปในสถานที่นั้น ๆ ซึ่งอยู่ตรงไหนบ้างผมก็ไม่รู้ แต่เป็นการบูชาด้วยการระลึกถึงรอยพระพุทธบาทที่องค์พระศาสดาได้ประทับไว้ในที่ 5 สถานนั้นครับ

วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง,
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นฝั่งแห่งภพ,

ติโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง,
ผู้เป็นธงชัยของไตรโลก, ผู้เป็นนาถะอันเอกของไตรภพ,

โยโลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง, เฉตฺวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง,
ผู้ประเสริฐในโลกตัดกิเลสทั้งสิ้นได้แล้ว, ช่วยปลุกชนหาที่สุดมิได้ ให้ตรัสรู้มรรคผลและนิพพาน.

ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะตีเร,
รอยพระบาทใดอันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้, บนหาดทรายแทบฝั่งแม่น้ำนัมมะทา,

ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนา จะลัคเค.
รอยพระบาทใดอันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้, เหนือเขาสัจจพันธ์ และเหนือยอดเขาสุมะนา,

ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง,
ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ.

รอยพระบาทใดอันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในเมืองโยนะกะ ข้าพเจ้าขอนมัสการพระบาทและรอยพระบาทนั้น ๆ ของพระมุนีด้วยเศียรเกล้า.

สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต, สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร
นัมมะทายะนะทิยา, ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

ข้าพเจ้าขอนมัสการสถานที่มีรอยพระบาทอันประเสริฐ ๕ สถาน แต่ที่ไกล, คือที่เขาสุวรรณมาลิก ๑, ที่เขาสุวรรณบรรพต ๑, ที่ยอดเขาสุมะนะกูฏ ๑, ที่โยนะกะบุรี ๑, ที่แม่น้ำชื่อนัมมะทา ๑,

อิจเจวะ มัจจันตะ นะมัสสะเนยยัง,
นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง.
ข้าพเจ้าขอนมัสการอยู่ซึ่งพระรัตนตรัยใด, อันบุคคลควรไหว้โดยส่วนยิ่งอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้.

ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง,
ได้แล้วซึ่งกองบุญอันไพบูลย์,

ตัสสะนุภาเวนะ หะตันตะราโย,
ขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้น จงขจัดภัยอันตรายเสียเถิด,

อามันตะยามิ โว ภิกขะเว,
ดูก่อนผู้เห็นภัยทั้งหลาย, เราขอเตือนท่านทั้งหลาย

ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว,
ดูก่อนผู้เห็นภัยทั้งหลาย, เราขอให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ว่า

ขะยะ วะยะ ธัมมา สังขารา,
สังขารทั้งหลายมีอันความเสื่อมสิ้นไป เป็นธรรมดา

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ.
ขอให้ท่านทั้งหลาย, จงยังประโยชน์ ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด

อิติ.
ด้วยประการฉะนี้แล.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง