บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ได้กุศลเหนือไทยสยาม

5 กรกฎาคม 2019 | คาถา
พระธาตุดอยสุเทพ
พระธาตุดอยสุเทพ

บทความนี้เขียนเพราะนึกถึงคราวที่ผมได้ขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนมัสการองค์พระธาตุดอยสุเทพเป็นครั้งแรกในปี 2559 รู้สึกมีความประทับใจในความสวยงามแห่งองค์พระธาตุดอยสุเทพที่เหลืองอร่ามน่าศรัทธายิ่งนัก แต่ก็รู้สึกขุ่นใจนิด ๆ กับศิษย์วัดหรือคนที่ทำหน้าที่ดับเทียนที่มีคนมาจุดบูชาองค์พระธาตุดอยสุเทพ ประมาณว่าเราเพิ่งจะจุดใหม่ ๆ ก็มาดับของเราแล้ว ไม่รู้จะรีบไปไหนทั้ง ๆ ที่ที่สำหรับจุดเทียนก็เพียงพอแก่ผู้มานมัสการองค์พระธาตุดอยสุเทพ

คำบูชาองค์พระธาตุดอยสุเทพ

ตั้งนะโม ๓ จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะ)

สุวรรณณะ เจติยัง, เกลาวะระ, มัตถะลุงคัง, วะรัญญะธาตุง, สุเทวะนามะกัง นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง, อะหัง วันทามิสัพพะทา, ปัญญะวา, อัสมิงเยอะ, วันทามิ, อิวะ ธาระยัง, ปิฏะกัตตะเย, สาสะนะ, นิยานิเกติ, โมกขะ, ปะธะมะวะรังม อาปายะ, นิวาระณัง, อะระหัง, สัคเคโสปาณัง, ปะฐะมัง, คาหาเปตวา, ปัตตะจีวะรัง, ยัง ยัง ชาตัง, สังฆะมัชเฌ

อธิษฐานบุญ
อธิษฐานบุญ

คำอธิษฐานขอพรต่อองค์พระธาตุดอยสุเทพ

ข้าพเจ้าขอกราบสักการะวันทาองค์พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระธาตุดอยสุเทพนี้ ข้าพเจ้าขอสักการะวันทาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ พระธาตุดอยสุเทพนี้ และสักการะ ท่านวาสุเทพฤๅษี มหาฤๅษีที่มีฤทธิ์บารมี สักการะต่อองค์ศักดิ์สิทธิ์ อันได้แก่ เทวาผู้มีฤทธิ์ มีมหิทธิเดชานุภาพ ที่รักษา ขอพรอันประเสริฐ จงเกิดขึ้นแก่ประเทศไทย จงเกิดขึ้นแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า บิดา มารดา ครู อาจารย์ และแฟนรายการคุยโขมงข่าวเช้า จากนี้จงรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ เจริญก้าวหน้า ในมงคลวาสนา อันประกอบด้วยฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หากมิงอมืองอเท้าแล้วไซร้ ประกอบกิจอันใด จงมีบารมีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุดอยสุเทพ ตลอดจนทวยเทพเทวา วาสุเทพมหาฤๅษี คุ้มครองพิทักษ์รักษา ประสิทธิ์ประสาทพระพรอันเป็นมงคล บันดาลดลให้เกิดความสำเร็จทุกประการในสิ่งที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรม ตั้งแต่บัดนี้ สืบไปเบื้องหน้าด้วย เทอญ