บทความพระพุทธศาสนา

ลำดับขั้นตอนของการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

12 มีนาคม 2021 | คาถา
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

คำอัญเชิญภพภูมินี้ ใช้กล่าวก่อนสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

คำอัญเชิญภพภูมิ

ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐาน กราบขออาราธนา เมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตา อาราธนาบารมีรวม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยตั้งแต่องค์ปฐม จนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต บารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่บารมี รวมหลวงตาม้าท่านอันเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวล บริเวณรูปลักษณ์ที่หลวงตาม้าได้สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ พุทธะ ธรรมมะ สังฆะรูปลักษณ์ของหลวงปู่ดู่ หลวงปู่ทวดและพระมหาจักรพรรดิ์ทุกๆองค์ก็ตาม

ขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำ ภพภูมิต่างๆ ทั้งหลายในทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้นพรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้า มหาสมุทรโดย ทั่วทั้งหมื่นแสนโกฎิจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ท่านปู่พระอินทร์เจ้าฟ้า ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 พระยายมราชพร้อมด้วยบริวารทั้งหมด พระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆ พระองค์ วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลาย ที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลาย พระฤาษีและดาบสทั้งหลาย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆ จังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระโพสพ แม่พระคงคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ พญาครุฑ-พญานาคพร้อมด้วยบริวาร คนธรรพ์ ชาวเมืองลับแล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบทพระมหาจักรพรรดิ พร้อมกันกับพวกข้าพเจ้าเพื่อเพิ่มกำลังเพิ่มพลังงานบุญ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด

ถ้าจะให้เต็มจะต้องตามด้วย

บทบูชาพระ

พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

บทกราบพระ ๖ ครั้ง

พุทธัง วันทามิ. (กราบ)

ธัมมัง วันทามิ. (กราบ)

สังฆัง วันทามิ.(กราบ)

คะรุอุปัชฌายาจาริยะคุณัง วันทามิ. (กราบ)

มาตาปิตุคุณัง วันทามิ. (กราบ)

พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ. (กราบ)

บทสมาทานศีล ๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ครั้ง)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมรยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (๓ ครั้ง)
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโส ธะเย

บทอาราธนาพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)

พุทธัง อาราธะนัง กะโรมิ

ธัมมัง อาราธะนัง กะโรมิ

สังฆัง อาราธะนัง กะโรมิ

ขณะสวดให้น้อมระลึกถึง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มาสถิตรอบกาย

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา

ขณะสวดให้น้อมจิตระลึกถึงภาพหลวงปู่ทวด

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

ขณะสวดให้น้อมจิตระลึกถึงภาพหลวงปู่ดู่

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โย โทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โย โทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โย โทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

แต่นั้นพึงสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

พระคาถามหาจักรพรรดิ

นะโม พุทธายะ
พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์
สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะ ธา พุท โม นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง
สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

เมื่อสวดพระคาถามหาจักรพรรดิจบแล้ว ให้ทำจิตเป็นสมาธิสักครู่ ๕-๑๐ นาที จากนั้นจึงกล่าวบทสัพเพ เพื่อขอพลังอำนาจบารมี เดช จากพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าสู่ตน เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยกำจัดภัยอันตรายทั้งปวง ให้เกิดสิ่งอันเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ญาติ บุคคลอันเป็นที่รัก จากนั้นจึงกล่าวคำอธิษฐานแผ่บุญไปตามลำดับดังนี้

บทสัพเพ

น้อมอัญเชิญกำลังแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าตัว

สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส

พุทธัง อะธิษฐามิ ธัมมัง อะธิษฐามิ สังฆัง อะธิษฐามิ

ที่มา : หนังสือ พระคาถามหาจักรพรรดิ ๑๐๘ จบ

บทความแนะนำ…

ความหมายศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถามหาจักรพรรดิ

คาถามหาจักรพรรดิ์ คาถาบูชาพระ หรือคำบูชาพระในสมัยหลวงปู่ดู่ วัดสะแก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง