บทความพระพุทธศาสนา

หนาวนี้ ถวายเครื่องทำน้ำอุ่น อุ่นใจ สุขภาพแข็งแรง

11 ธันวาคม 2020 | สังฆทาน
หนาวนี้ ถวายเครื่องทำน้ำอุ่น อุ่นใจ สุขภาพแข็งแรง

หน้าหนาวปีนี้ ทำบุญถวายอะไรดีที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร และใช้ได้จริงเข้ากับฤดูกาล ผมขอแนะนำถวายเครื่องทำน้ำอุ่นครับ

การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น ไม่ใช่การใช้ชีวิตที่หรูหราอะไรหรอกครับ มันเป็นการใช้ชีวิตตามพื้นฐานธรรมดาทั่วไป เมื่อก่อนเราจุดเทียน ตะเกียง ไต๋ ใช้เป็นแสงสว่าง ต่อมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์จากไฟฟ้า ก็เป็นการใช้ธรรมดาตามการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อถึงหน้าหนาวก็ก่อไฟผิงบ้าง ต้มน้ำอาบบ้าง นั่นคือการใช้ชีวิตในสมัยก่อน หากจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรูหราอะไร ต่างประเทศเขาก็ใช้ทุกบ้านท่อน้ำร้อนน้ำเย็นเป็นเรื่องธรรมดาครับ

เราควรถวายเครื่องทำน้ำอุ่นในโอกาสใด

 • ถวายเครื่องทำน้ำอุ่นในหน้าหนาว
 • ถวายเครื่องทำน้ำอุ่นแก่วัดในต่างจังหวัดที่หนาวจัด
 • ถวายเครื่องทำน้ำอุ่นแก่กุฏิที่สร้างใหม่
 • ถวายเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่ออุทิศให้แก่ญาติที่จากไป
 • ถวายเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อเป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์
 • ถวายเครื่องทำน้ำอุ่นเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น วันเกิด วันครอบรอบแต่งงาน
 • ถวายเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อหวังอานุสงส์ผลบุญ

คำถวายเครื่องทำน้ำอุ่น

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง อุณโหทะกะยันตัง, สะปะริวารัง, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสส,ะ วะลัญชะนัตถายะ, อิมัสสะหมิง ฐาเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ, อุณโหทะกะยันตัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาที่นัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายเครื่องทำน้ำอุ่น, พร้อมกับของบริวารนี้, ไว้ ณ สถานที่นี้, เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย, ของพระภิกษุสงฆ์, ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่, ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา, ขออานิสงส์แห่งการถวายเครื่องทำน้ำอุ่น, เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องใช้สอย, ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่, ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

อานิสงส์ของการถวายเครื่องทำน้ำอุ่น

สำหรับอานิสงส์ของการถวายเครื่องทำน้ำอุ่นนี้ หรืออานิสงส์ต่าง ๆ ที่ผมเขียนไว้ แม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ก็จริง แต่ก็ไม่ได้หมายความจะไม่ได้บุญหรือไม่ได้อานิสงส์อันใด อันที่จริง บุญ บาป หรืออานิสงส์ ไม่ได้เกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าตรัสหรือไม่ตรัส เพราะบุญบาปเป็นของคู่สัตว์โลก แม้ไม่มีพระพุทธเจ้าสิ่งไหนที่เป็นความดี เป็นบุญก็ย่อมเป็นบุญอยู่เสมอ สิ่งไหนเป็นบาปก็ย่อมเป็นบาป ไม่ใช่บุญเพราะพระพุทธเจ้าตรัสให้เป็นบุญ หรือเป็นบาปเพราะพระพุทธเจ้าตรัสให้เป็นบาป สำหรับผู้ที่ถวายเครื่องทำน้ำอุ่น ผู้เขียนขอให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญเป็นต้นว่า

 • เป็นผู้มีผิวพรรณดี ผิวพรรณผ่องใส
 • เป็นผู้มีโรคน้อย
 • เป็นผู้มีบริวารมาก
 • เป็นที่รักของคนทั่วไป
 • เป็นผู้มีชื่อเสียงดี มีคนยกย่อง