บทความพระพุทธศาสนา

ก่อนไปอินเดีย เตรียมอะไรไปบ้าง นอกจากเตรียมใจ

16 กุมภาพันธ์ 2020 | ธรรมะคุ้มครอง, นานาสาระ
ไหว้พระ พุทธคยา อินเดีย
ไหว้พระ พุทธคยา อินเดีย

การไปอินเดียในบทความนี้ ผมหมายถึงไปไหว้พระ ไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ของชาวอินเดีย ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ นั้น มีทั้งอยู่ในเมือง บนภูเขา ต้องนั่งรถม้าไปก็มี ฉะนั้น การเลือกชุดเสื้อผ้าที่จะนำไปใช้ สิ่งของที่นำไปด้วยจึงเป็นเรื่องสำคัญอยู่ไม่น้อยนะครับ

ทำไมต้องไปนมัสการสังเวชนียทั้ง ๔

พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า

“ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา สังเวชนียสถาน 4 เป็นไฉน.

  1. สังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ 1
  2. สังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่า พระตถาคตตรัสรู้ อนุตตร สัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ 1
  3. สังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่า พระตถาคตยังธรรมจักรอันยวดยิ่งให้เป็นไปแล้วในที่นี้ 1
  4. สังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่า พระตถาคตเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ 1

อานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่งเหล่านั้นแล เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาจักมาด้วยระลึกถึงว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้บ้าง พระตถาคตตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้บ้าง พระตถาคตยังธรรมจักรอันยวดยิ่งให้เป็นไปในที่นี้บ้าง พระตถาคตเสร็จปรินิพพานแล้ว ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้บ้าง
ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสจักกระทำกาละ ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ”

การไปอินเดียนั้น แม้เราจะใช้คำว่า “ไปนมัสการสังเวชนียทั้ง 4” คือที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่แสดงปฐมเทศนา และที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน แต่โดยความเป็นจริงนั้น เราไม่ได้ไปแค่ 4 จุดนี้ ไปเป็นสิบยี่สิบจุด เช่น พระวิหารเชตวัน พระเวฬุวัน พระคันธกุฏีบนเขาคิชฌกูฏ แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ตโปทาราม เมืองสาวัตถี กรุงกบิลพัสดุ์ ลุมพินี สาลวโนทยาน บ้านโทณพราณ์ บ้านนางวิสาขา บ้านองคุลิมาล บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ดงคสิริ วัดนานาชาติ ถ้ำอชันต้าและถ้ำเอลโลล่า (ผมไม่ได้เรียงลำดับในการเดินทาง นึกอะไรได้ก็เขียนไป ฉะนั้น ไปอินเดียแต่ละครั้ง คุ้ม)

ไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่แล้ว จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ได้จริงหรือ

พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในตอนท้ายว่า “….. ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสจักกระทำกาละ ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์” หมายความว่าเมื่อได้ไปนัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 มีจิตเลื่อมใสทำกาละ จักเข้าสู่สุคติ นั่นหมายความว่า ขณะที่ทำกาละนั้นมีใจเลื่อมใส หากไม่มีกรรมอื่นมาบดบังดังเช่นอนันตริยกรรม ย่อมเข้าสู่สุคติแน่นอน เรื่องนี้ไม่แปลก เพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้อยู่แล้ว เมื่อจิตผ่องใส สุคติเป็นอันหวังได้ หากจิตเศร้าหมอง ทุกคติย่อมเป็นที่ไป ประมาณนี้นะครับ เมื่อเป็นเช่นนี้ แม้นั่งไหว้พระที่บ้าน ระลึกถึงสังเวชนียสถานที่บ้าน สวดมนต์ไหว้พระที่บ้าน หากใจเลื่อมใสผ่องใสแล้วก็ย่อมมีสุคติเป็นที่ตั้ง แต่การที่ได้ไปในสถานที่จริงนั้น ทำให้จิตเราเบิกบาน หรือเก็บความเลื่อมใสนั้นไว้ได้นาน นึกขึ้นทีไร ผ่องใสทุกที มีใจเลื่อมใสทุกครั้งที่นึกถึง การไปสถานที่จริงทำให้เราเก็บความทรงจำไว้ในใจ เก็บไว้ได้นาน นึกขึ้นได้เร็ว และคงอยู่ได้นานด้วย

ถ้าในขณะที่ทำกาละล่ะ ไม่สามารถนึกถึงด้วยความเลื่อมใสได้ คนที่เคยไปสังเวชนียสถานจะได้เข้าสู่สุคติไหม ผมเชื่อว่าได้แน่นอน หากกรรมอื่นไม่มาแทรกเสียก่อน แก่หากกรรมอื่นเข้ามาแทรก ถ้ากรรมนั้นหนักกว่าก็ต้องรอให้กรรมนั้นให้ผลเสียก่อน แล้วค่อยไปสู่สุคติ เป็นอันว่าการได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่นั้น ไม่ขาดทุน เป็นบุญแน่นอน ควรที่จะได้ไปครั้งหนึ่งหรือหลาย ๆ ครั้งในชีวิต

ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ เนปาล
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ เนปาล

ไปอินเดีย ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

การไปอินเดีย หากไปกับทัวร์ควรได้ตารางล่วงหน้าว่า ว่าไปกี่วัน พักที่ไหนบ้าง แต่ละวันจะไปที่ไหนบ้าง เราจะได้เตรียมสิ่งของไปด้วย เตรียมชุดให้เหมาะกับสถานที่ที่จะไป วันไหนควรใส่ชุดแบบไหน วันไหนควรใส่กระโปรง วันไหนต้องใส่กางเกง วันไหนต้องใส่รองเท้าแบบไหน วันไหนต้องนำร่มหรือแว่นกันแดดไปด้วย วันไหนต้องใช้ครีมกันแแดดก่อนออกจากที่พัก วันไหนห้ามท้องเสียเด็ดขาด ห้ามเข้าห้องน้ำบ่อย มันสำคัญแม้กระทั่งวันไหนต้องใส่กางเกงในตัวเก่งของคุณ

บทความนี้ผมจะไม่กล่าวว่าท่านต้องเตรียมใจ เพราะยังไงใจท่านต้องพร้อมอยู่แล้ว หรือถ้าจะเขียนว่าต้องเตรียมใจ ผมจะเขียนทีหลังบทความนี้

อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้น การไปนมัสการสังเวชนียสถานนั้น เราไม่ได้ไปแค่ 4 ที่ เราไปหลายที่ แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคณะทัวร์นั้น ๆ บางที่ก็ต้องขึ้นไปบนเขา บางที่ต้องลงเรือ บางที่ต้องขึ้นบันไดหลายขั้นก็มี บางที่ต้องผ่านฝูงชนมากมาย แต่แน่นอนว่า ต้องนำของไปน้อยที่สุด นำของที่จำเป็นต้องนำไปเท่านั้น

ชุดไปอินเดีย
ควรเป็นชุดสีขาว ที่ไม่หนาจนเกินไป เพราะอินเดียร้อน เป็นชุดที่สามารถเดินได้คล่องแคล่วได้ทั้งวัน ได้ทุกที่ ถ้าเป็นผู้หญิงเราอาจจะกำหนดชุดเองว่า ถ้าใส่เข้าไปในวัด หรือในพุทธคยา เป็นกระโปร่งสีขาว หากขึ้นไปบนเขา อย่างเขาคิชกูฏควรเป็นกางเกงสีขาวที่ใส่สบาย ๆ เดินสบาย

รองเท้าไปอินเดีย

รองเท้าผ้าใบที่สามารถใส่ไปได้ทุกที่ เข้าไปในวัดก็ได้ ขึ้นเขาก็ได้ ควรเป็นรองเท้าที่ใส่ง่าย เดินสบาย ๆ ไม่ควรนำรองเท้าใหม่ที่ไม่เคยใช้เลยไปใช้ เพราะเมื่อนำใช้จริง ๆ เราอาจจะพบปัญหาว่ารองเท้าไม่เข้ากับเรา ใส่แล้วกัดเท้า ทำให้เที่ยวไม่สนุก แต่ก็ควรมีรองเท้าสำรองไว้ใส่ในที่พัก ใส่ไปเข้าห้องน้ำ

หมวก

อินเดียเป็นประเทศร้อน ควรมีหมวกไปด้วย ควรเป็นหมวกสีขาว หรือสีฟ้าอ่อน สีน้ำตาลอ่อน เป็นหมวกที่พับเก็บได้ง่าย ไม่เกะกะสัมภาระอื่น

ร่มกันแดด
อย่างที่กล่าวมา อินเดียเป็นประเทศร้อน หากมีร่มที่พับได้สักตัวติดไปด้วยก็เป็นประโยชน์ไม่น้อย ควรเลือกร่มสีน้ำตาล หรือสีขาวจะได้เข้ากับบรรยากาศในการทำบุญ

แว่นตา
การไปอินเดียนั้น แว่นตากันแดด ก็เป็นสิ่งจำเป็นควรนำไปใช้ ใช้กันฝุ่น กันแดดเวลาขึ้นเขา เวลาเดินทาง

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ ในการเดินทาง โดยเฉพาะการไปอินเดีย ท่านต้องได้ใช้บ่อย ๆ ทุกครั้งที่ออกจากห้องน้ำ หรือทานข้าว หรือหยิบอะไรขึ้นมากิน

หน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก

หน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการเดินทาง ไม่ใช่แค่ต้องเข้าสนามบิน หรือบนเครื่องบิน การเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าคงคา เชื่อผม ท่านมีผ้าปิดปากปิดจมูกไปอินเดียแล้วจะสบายใจ เที่ยวได้สนุก ไม่ต้องกังวลอะไร

ทิชชู

เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากใช้ทุกครั้งเมื่อท่านเข้าห้องน้ำ ออกจากห้องน้ำ หรือก่อนทานข้าว หลังทานข้าว

กระบอกใส่น้ำร้อน
กระบอกใส่น้ำอุ่น น้ำร้อน ควรนำไปด้วยครับ หากเราเข้าไปพักในวัด หรือในโรงแรม เติมน้ำร้อนใส่ในกระบอกไว้ดื่มในขณะเดินทาง สะอาดปลอดภัยกว่า

สเปรย์กันยุงหรือยากันยุงชนิดทา
ในสถานที่พักบางแห่ง โรงแรม วัด ริมฝังแม่น้ำคงคา พุทธคยา ยุงเยอะมาก ว่าไปแล้วยุงเยอะทุกที่ครับ สเปรย์กันยุงหรือยากันยุงชนิดทา เป็นสิ่งจำเป็นควรนำไปด้วย

อุปกรณ์ถ่ายภาพ
ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพตัวโปรดของคุณ โทรศัพท์มือถือต้องเตรียมให้พร้อม ดูว่าเมมโมรี่พอเพียงไหม แบตเตอรี่เป็นอย่างไร เครื่องชาร์จให้พร้อม

อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
ตัวต่อปลั๊กไฟ universal เพราะว่าปลั๊กไฟอินเดียกับของเราไม่เหมือนกัน ปลั๊กไฟใช้แบบของอังกฤษ แต่ถ้าท่านพักในวัดหรือโรงแรมที่มีคนไทยเข้าพักบ่อย ๆ ก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้เท่าไหร่, power bank ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านควรมีติดกระเป๋าไปด้วย

ของใช้จำเป็นอื่น ๆ

ของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ เป็นต้นว่า ยาสีฟัน สบู่ ครีมอาบน้ำ โลชั่น ครีมกันแดด น้ำยาสระผม น้ำยาซักผ้า ยาดม ยาหม่อง ยาแก้ไข้ พัดมือถือ ไม้จิ้มฟัน ผ้าอนามัย ผ้าคลุมหัว ขนม ช็อกโกแลต เตรียมไปตามความจำเป็นของท่าน

ของที่กล่าวถึงทั้งหมด หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้ ควรนำไปเองที่เมืองไทย ไม่ควรคิดที่ไปซื้อหาข้างหน้า เพราะอาจจะไม่ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ

ริมฝั่งแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี อินเดีย
ริมฝั่งแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี อินเดีย

ข้อควรระวังในการไปอินเดีย

ไม่ควรใส่ของมีค่ามาก ที่เราไม่สามารถรักษาได้ตลอดเวลา เราไม่รู้หรอกว่าขโมยจะมาในรูปแบบไหน หรือของจะหายเมื่อไหร่

เวลาถือกระเป๋าสะพายไปในที่คนเยอะ ๆ ต้องระวังโดนล้วงกระเป๋า ถูกกรีดกระเป๋า สะพายกระเป๋าไว้ข้างหน้า หรือในส่วนที่เราสามารถดูแลได้

เวลาถูกเด็ก ๆ ขอสิ่งของ ขอเงิน ไม่ควรให้ หากเราให้ก็จะมีคนนั้นคนนี้มารุมขอเป็นสิบ ๆ คนจนเราเดินต่อไม่ได้ ไม่ควรหยุดยืนอยู่กับที่หรือหยุดยืนดูพวกเด็ก ๆ คนเดียว เพราะมันจะรุมเรา จนเราไปไหนไม่ได้ เราต้องรีบเดินให้ทันกลุ่ม ทางทีดี เราไม่ต้องสนใจพวกเขา

หากจะซื้อของ ไม่ควรไปซื้อคนเดียว อาจจะถูกเอาเปรียบ หรือถูกล่อลวง และควรต่อราคาอย่างยิ่ง เช่น หากเขาขาย 100 ต่อราคาไปเลยให้เหลือ 10 หรือ 20 บาท อย่าทำเป็นอยากได้มาก เงินทอนต้องนับทุกครั้ง คิดบวกลบให้ชัดเจน เข้าใจก่อนค่อยจ่าย

หากถูกขอแลกเงิน อาจจะมีแขกนำเงิน 20 บาท มาขอแลกเงินรูปี ต้องดูดี ๆ ว่า เงินจริงไหม หากมีการแลกเปลี่ยนจำนวนเงินกับแขก เราต้องนับดูหลาย ๆ ครั้ง และอย่ายืนทำธุรกรรมใด ๆ คนเดียวกับแขก (หมายถึงเราคนเดียว)

ทุกครั้งที่หยิบจับเงิน หยิบธนบัตร จับจ่ายซื้อของ หรือยื่นให้ใคร หลังหยิบเสร็จควรล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกครั้ง

กลางคืน ไม่ควรเดินไปไหนมาไหนคนเดียว อาจะถูกคนอื่นหลอก ล่อลวงให้ซื้อของที่ไม่ได้คุณภาพได้

เวลาเดินตามถนนหนทาง ข้างทาง ให้ระวัง อาจจะเหยียบของเสียที่แขกทิ้งไว้ในเวลาเช้ามืด

เมื่อจะซื้อขนม ต้องดูวันหมดอายุด้วย หากมีความจำเป็นต้องซื้อน้ำดื่ม ให้ดูด้วยว่า ขวดสะอาดไหม ขวดถูกเปิดฝาหรือยัง ควรเช็ดทำความสะอากปากขวดก่อนยกขึ้นดื่ม

ความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญ ควรใช้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับธนบัตร ก่อนหยิบของกินเข้าปาก

การไปกับทัวร์ไม่ควรแตกกลุ่ม หรือหลุดจากกลุ่มอาจจะทำให้เราเป็นอันตรายได้

การเลือกซื้ออาหารสำหรับทาน ต้องดูความสะอาดเป็นหลัก อาหารหมดอายุหรือยัง ถูกหลักอนามัยไหม ทานเข้าไปแล้วท้องจะเสียหรือเป็นไข้ไหม อย่าคิดแต่จะลองกินอย่างเดียว