บทความพระพุทธศาสนา

ถวายรูปภาพพระพุทธประวัติ อานิสงส์ส่งให้ตามสมเด็จพระศาสดา

26 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
พระพุทธเจ้า ทรงแสดงนิทาน หรือต้นเรื่องต่าง ๆ
พระพุทธเจ้า ทรงแสดงนิทาน หรือต้นเรื่องต่าง ๆ

รูปภาพพระพุทธประวัติคืออะไร

ภาพพุทธประวัติ คือภาพพุทธจริยาหรือภาพแสดงเหตุการณ์ที่สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้นว่า ภาพประสูติ ภาพตรัสรู้ ภาพผจญมาร ภาพแสดงปฐมเทศนา ภาพเสด็จดับขันธปรินิพพาน

เราควรถวายรูปภาพพระพุทธประวัติในโอกาสใด

 • ถวายรูปภาพพระพุทธประวัติไว้ประจำวัดต่าง ๆ
 • ถวายรูปภาพพระพุทธประวัติไว้ประจำศาลา อุโบสถ วิหาร
 • ถวายรูปภาพพระพุทธประวัติเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเองและครอบครัว
 • ถวายรูปภาพพระพุทธประวัติเพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ญาติ
 • มอบรูปภาพพระพุทธประวัติแก่โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ
 • จัดนิทรรศการแสดงรูปภาพพระพุทธประวัติในโอกาสต่าง ๆ
 • ถวายรูปภาพพระพุทธประวัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

คำถวายรูปภาพพระพุทธประวัติ

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตานิ, พุทธะปะวัตติรูปานิ, สะปะริวารานิ, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, อิมัสมิง, อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, พุทธะปะวัตติรูปานัง, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตั้ง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวาย, รูปภาพพระพุทธประวัติ, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ไว้ในอาวาสนี้, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ขออานิสงส์แห่งการถวาย, รูปภาพพระพุทธประวัติ, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ.

อานิสงส์ของการถวายรูปภาพพระพุทธประวัติ

การถวายรูปภาพพระพุทธประวัตินั้น เป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาลให้มหาชนได้รับทราบ ยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้ศึกษา เชื่อว่ามีอานิสงส์มาก เป็นต้นว่า

 • เป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน
 • เป็นผู้มีผิวพรรณดี
 • เป็นผู้มีบริวารมาก
 • เป็นผู้ได้รับการยกย่องนับถือ
 • เป็นผู้มีชื่อเสียงมาก
 • ละโลกนี้ไปแล้วมีสุคติเป็นที่หวังได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง