บทความพระพุทธศาสนา

ถวายพระธาตุของพระอรหันต์ อานิสงส์ มีปัญญารู้ทันเห็นแจ้งตามพระศาสดา

25 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
พระเจดีย์ พระธาตุ พระบรมธาตุ
พระเจดีย์ พระธาตุ พระบรมธาตุ

พระธาตุของพระอรหันต์คืออะไร

พระธาตุของพระอรหันต์ คืออัฐิ หรือกระดูกของพระสงฆ์สาวกที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว โดยมากจะมีลักษณะพิเศษ เช่น ขาวดังสังข์ หรือเป็นแก้วใส เป็นเหมือนดังพลอย เหมือนดังนิล

เราควรถวายพระธาตุของพระอรหันต์ ในโอกาสใด

นิยมนำพระธาตุพระอรหันต์ที่เราได้มานำไปถวายแก่วัดที่กำลังสร้างพระเจดีย์ เพื่อที่จะได้บรรจุไว้ในที่อันเหมาะสม ให้มหาชนได้บูชา

คำถวายพระธาตุของพระอรหันต์

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, อิมัง, อะระหะโต, สะรีระธาตุง, สะปะริวารัง, พุทธะสาสะนิกานัง, ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, พุทธะสาสะนิกานัง, ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ, อะระหะโต, สะรีระธาตุยา, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายพระอรหันตธาตุ, พร้อมกับของบริวารนี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, เพื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย, ได้ความเลื่อมใสศรัทธา, และความสังเวช, ขออานิสงส์แห่งการถวายพระอรหันตธาตุ, เพื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย, ได้ความเลื่อมใสศรัทธา, และความสังเวชนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนานเทอญ.

อานิสงส์ของการพระธาตุของพระอรหันต์

การถวายพระธาตุของพระอรหันต์สำหรับบรรจุไว้ในพระเจดีย์ให้มหาชนได้สักการะบูชา ยังความเลื่อมใส่ให้เกิดขึ้นแก่มหาชนนั้นมีมาก เป็นต้นว่า

  • เป็นผู้มีปัญญามาก
  • เป็นผู้มีบริวารมาก
  • เป็นผู้มีโภคะมาก
  • ได้เป็นใหญ่เป็นโตในที่นั้น ๆ
  • มีคนนับถือมาก
  • เป็นผู้มีอำนาจมาก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง