บทความพระพุทธศาสนา

ถวายรูปภาพเวสสันดรชาดก อานิสงส์ เป็นผู้มีปัญญาความรอบรู้

25 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
นิทาน ชาดก
รูปภาพเวสสันดรชาดก

รูปภาพเวสสันดรชาดกคืออะไร

คือภาพวาดหรือภาพเขียนกล่าวถึงพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญทานบารมี ก่อนที่พระองค์จะทรงอุบัติเป็นพระโคตมพุทธเจ้า เรียกอีกอย่างว่า “มหาชาติชาดก” ในการเทศนา เรียกว่า “เทศน์มหาชาติ” ซึ่งมีทั้งหมด 13 กัณฑ์ หากนำมาเขียนเป็นภาพ ๆ ละ 1 กัณฑ์ นิยมนำไปถวายไว้ประจำศาลาที่จัดงานเทศน์มหาชาติ

เราควรถวายรูปภาพเวสสันดรชาดกในโอกาสใด

การถวายรูปภาพเวสสันดรชาดกสามารถถวายได้ในทุกโอกาส แต่หากจากเลือกโอกาสก็จะเป็นต้นว่า

  • ถวายรูปภาพเวสสันดรชาดกไว้ประจำศาลาการเปรียญ
  • ถวายรูปภาพเวสสันดรชาดกไว้ประจำอุโบสถ หรือวิหาร
  • ถวายรูปภาพเวสสันดรชาดกในงานเทศน์มหาชาติ
  • ถวายรูปภาพเวสสันดรชาดกเพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไป
  • ถวายรูปภาพเวสสันดรชาดกเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเองและครอบครัว

คำถวายรูปภาพเวสสันดรชาดก

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตานิ, เวสสันตะระชาตะกะรูปานิ, สะปะริวารานิ, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, อิมัสมิง, อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, เวสสันตะระชาตะกะรูปานัง, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตั้ง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวาย, รูปภาพเวสสันดรชาดก, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ไว้ในอาวาสนี้, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ขออานิสงส์แห่งการถวาย, รูปภาพเวสสันดรชาดก, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ.

อานิสงส์ของการถวายรูปภาพเวสสันดรชาดก

อานิสงส์ของการถวายรูปชาดก หรือการสร้างภาพชาดกนั้น เชื่อว่ามีอานืสงส์มาก ถือว่าเป็นผู้เดินตามแนวทางพระศาสดาด้วยวิธีหนึ่ง (อย่างน้อยก็เดินตามด้วยวิธีการบำเพ็ญทานบารมี) เชื่อว่า ทำให้เป็นผู้รอบรู้มีสติปัญญามาก มีบริวารมาก มีชื่อเสียงไปไกล ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู เป็นผู้ไดัรับการยกย่องนับหน้าถือตาจากมหาชน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง