บทความพระพุทธศาสนา

ถวายเหล็กก่อสร้าง อานิสงส์ ส่งผลเพิ่มความมั่น เหมือนได้เสริมใยเหล็ก

19 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน
อุปกรณ์การก่อสร้าง
เหล็ก อุปกรณ์การก่อสร้าง

ทุกวันนี้เหล็กเป็นอุปกร์ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้าง จะบ้านเหล็กบ้านใหญ่ หรือก็สร้างอะไรก็ขาดเหล็กไม่ได้ โดยเฉพาะงานปูน เหล็กเป็นตัวเสริมบ้าน อาคารให้มีความมั่นคงยิ่ง มีความถาวรยิ่งขึ้น

เราควรถวายเหล็กในโอกาสใด

 • ถวายเหล็กก่อสร้างแก่วัดที่กำลังก่อสร้างเสนาสนะ กุฏิ วิหาร ศาลา อุโบสถ หรืออื่น ๆ
 • ถวายเหล็กก่อสร้างแก่วัดที่กำลังสร้างใหม่
 • ถวายเหล็กก่อสร้างวัดที่มีเสนาสนะทุดโทรม
 • ถวายเหล็กก่อสร้างแก่วัดเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายเหล็กก่อสร้างแก่วัดทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
 • ถวายเหล็กก่อสร้างแก่วัดเพื่อทำบุญชำระหนี้สงฆ์ แก้กรรม แก้ดวงตก เสริมบุญให้แก่ตน

คำถวายเหล็กก่อสร้างแก่วัด

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตานิ อะโยสะลากานิ สะปะริวารานิ พุทธะสาสะเน ถาวะระนะวะกัมมัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธะสาสะเน ถาวะระนะวะกัมมัตถายะ  อะโยสะลากานานัง ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเหล็กก่อสร้าง พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้างถาวรวัตถุ ในพระพุทธศาสนา ขออานิสงส์แห่งการถวายเหล็กก่อสร้าง เพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้างถาวรวัตถุ ในพระพุทธศาสนานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

เหล็ก อุปกรณ์การก่อสร้าง
เหล็ก อุปกรณ์การก่อสร้าง

อานิสงส์ของการถวายเหล็กก่อสร้างแก่วัด

การทำบุญ ให้ทานทุกอย่างนั้นมีผลแน่นอน แต่จะให้ผลช้าหรือเร็ว หรือจะให้ผลเมื่อเราอยู่ในอัตภาพใด นั่นเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก ฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายที่ทำบุญถวายอุปกรณ์การก่อสร้าง เหล็กก่อสร้าง จงได้อานิสงส์อย่างน้อยตามนี้หรือตามแต่จะอธิษฐานเถิด

 • เป็นผู้มีฐานะร่ำรวย
 • เป็นผู้มีฐานะมั่นคง
 • เป็นผู้มีบริวารมาก
 • ไม่ตกยาก อยู่ที่ไหนก็มีที่อยู่อาศัย มีที่นั่งที่นอน
 • มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู
 • มีชื่อเสียงดีงาม
 • ทำให้ความรักของครอบครัว คนรักเหนียวแน่นยิ่งขึ้น
 • เป็นผู้มีความเข้มแข็ง สามารถทนต่ออารมณ์สิ่งยั่วยุต่าง ๆ ได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง