บทความพระพุทธศาสนา

ถวายหอระฆัง ดังไกล ได้อานิสงส์ส่งผลทั้งตนเองและผู้อื่น

27 พฤศจิกายน 2019 | สังฆทาน
ระฆัง

ควรถวายหอระฆังในโอกาสใด

 • ถวายหอระฆังแก่วัดที่มีระฆังมาใหม่ แต่ยังไม่มีหอระฆัง
 • ถวายหอระฆังแก่วัดที่สร้างใหม่
 • ถวายหอระฆังแก่วัดที่มีหอระฆังเก่า ต้องการที่จะสร้างใหม่
 • ถวายหอระฆังเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเองและครอบครัว
 • ถวายหอระฆังเพื่อเป็นอนุสรณ์อุทิศบุญแก่ผู้ที่ตายไป
 • ถวายหอระฆังเพื่อหวังบุญอานิสงส์ ยกฐานะ ยกดวงชะตาให้ดีขึ้น

คำถวายหอระฆัง

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง คัณฑิฆะรัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ พุทธะสาสะเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ คัณฑิฆะรัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายหอระฆัง พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายหอระฆัง เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

คำถวายหอระฆังพร้อมด้วยระฆัง

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง คัณฑิฆะรัง สะคัณฑิง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ พุทธะสาสะเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ คัณฑิฆะรัสสะ สะคัณฑิสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายระฆังพร้อมทั้งระฆัง พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายหอระฆังพร้อมทั้งระฆัง เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

อานิสงส์ของการถวายหอระฆัง

 • เป็นผู้มีฐานะไม่ตกต่ำ มั่นคงทั้งชาตินี้และชาตินี้
 • เป็นผู้มีชื่อเสียงดีงามและมั่นคง
 • เป็นผู้มีบริวารมาก
 • เป็นที่รักแก่คนทั้งหลาย
 • เป็นที่เกรงขามของคนอื่น
 • เป็นผู้มีวาจาไพเราะ กังวาล มีเสียงที่ทรงพลัง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง