บทความพระพุทธศาสนา

ถวายพรมเช็ดเท้า อานิสงส์ ชำระสิ่งไม่ดี ให้สะอาด ปราศจากโรคภัย

10 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน
พรมเช็ดเท้า
พรมเช็ดเท้า

เครื่องเช็ดเท้า หรือ พรมเช็ดเท้า คือสิ่งที่แรกต้อนรับผู้มาเยือนหน้าประตู พรมเช็ดเท้านอกจากชำระสิ่งสกปรกออกจากเท้าแล้ว ยังช่วยป้องกันพื้นบ้าน พื้นศาลา พื้นกุฏิไม่ให้สกปรกแปดเปื้อนมลทินต่าง ๆ จากภายนอกด้วย

เราควรถวายพรมเช็ดเท้า เครื่องเช็ดเท้าในโอกาสใด

เราสามารถถวายพรมเช็ดเท้า เครื่องเช็ดเท้าได้ในทุกโอกาส ลองคิดดูในแต่ละวันพรมเช็ดเท้าถูกใช้งานมากแค่ไหน ใครจะมาใครจะไป ใครจะเข้าออกศาลาวัด พรมเช็ดเท้าก็ต้องรับเต็ม ๆ ทุกเที่ยวไป หรือจะถวายพรมเช็ดเท้าในโอกาสต่อไปนี้ก็ได้

 • ถวาย พรมเช็ดเท้า แก่วัดสร้างใหม่
 • ถวาย พรมเช็ดเท้า แก่วัดที่กำลังสร้างกุฏิ ศาลา วิหาร
 • ถวาย พรมเช็ดเท้า เป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวาย พรมเช็ดเท้า ในโอกาสที่ทางวัดมีกิจกรรมที่ต้องต้อนรับผู้คนเป็นจำนวนมาก เช่น งานประชุม งานปฏิบัติธรรม เป็นต้น
 • ถวาย พรมเช็ดเท้า เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ แก้ดวงตก แก้กรรม
 • ถวาย พรมเช็ดเท้า เป็นสังฆทานทั่วไป

คำถวาย พรมเช็ดเท้า เครื่องเช็ดเท้า ผ้าเช็ดเท้า

อิมานิ มะยัง ภันเต ปาทะปุญฉะนานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปาทะปุญฉะนานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย เครื่องเช็ดเท้า พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งเครื่องเช็ดเท้า พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

อานิสงส์ของการถวายพรมเช็ดเท้า ผ้าเช็ดเท้า เครื่องเช็ดเท้า

อานิสงส์เหล่านี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ผู้เขียนไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ และก็ไม่ยืนยันว่าต้องเป็นแบบนี้ แต่เป็นไปได้ตามคำอธิษฐานหรือตามเหตุ ตามสถานที่ ตามโอกาส ตามอัตภาพที่ของบุคคลนั้น ๆ

 • เป็นที่รักของคนทั่วไป
 • เป็นผู้มีความอดทนสูง
 • พูดจาเป็นที่รักของบุคคลอื่น
 • ญาติพี่น้องรักสามัคคีกัน
 • ไม่เป็นโรคผิวหนัง โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับเท้า
 • แก้กรรมที่ไม่ดี โดยเฉพาะเกี่ยวกับญาติที่น้องที่ไม่ปรองดองกัน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง