บทความพระพุทธศาสนา

ถวายประตูเหล็ก อานิสงส์ไม่เล็ก คุ้มครองป้องกันภัยใหญ่หลวงนัก

3 พฤศจิกายน 2019 | สังฆทาน
ถวายประตูเหล็ก
ถวายประตูเหล็ก

ประตูเหล็กในที่นี้หมายถึงประตูใหญ่หน้าสถานที่ หน้าวัด สำหรับรถหรือคนเดินเข้ามาในบริเวณวัด นิยมใช้มากทุกวัดโดยเฉพาะวัดในต่างจังหวัดไว้กันวัวควายหรือสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเข้ามาเกะกะในบริเวณวัด เวลากลางคืนท่านก็จะปิดป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาทำทรัพย์สินของวัดเสียหาย ป้องกันคนร้ายมาทำอะไรที่ผิดกฎหมายในบริเวณวัดเช่นติดต่อซื้อขายยาเสพติดหรือใช้วัดเป็นสถานที่มั่วสุมเสพยา

เราควรถวายประตูเหล็กในโอกาสใด

  • ถวายประตูเหล็กแก่วัดที่สร้างใหม่
  • ถวายประตูเหล็กแก่วัดที่มีประตูชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้หรือควรเปลี่ยนใหม่
  • ถวายสีทาประตูเหล็กให้แก่วัด
  • ถวายค่าช่างทำประตูเหล็กให้แก่ทางวัด

คำถวายประตูเหล็ก

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง อะโยสะลากระทะวารัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อะโยสะลากระทะวารัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายประตูเหล็กพร้อมกับของบริวารนี้แก่สงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายประตูเหล็ก เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

อานิสงส์การถวายประตูเหล็ก

อานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานนั้น เมื่อเกิดบุญขึ้นมาแล้วแต่คุณจะอธิษฐานบุญ เหมือนคุณทำงานได้เงินมาแล้วแต่คุณจะซื้อ แต่จะได้หรือไม่ตามที่อธิษฐานนั้นมันมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยนะครับ เรื่องนี้ต้องอธิบายมาก เป็นอันว่าหากใครทำบุญถวายประตูเหล็ก ผมขออวยพรให้ท่านได้รับอานิสงส์ดังเช่นนี้

  • ชีวิตมีความสงบสุข ไร้สิ่งรบกวน สงบกายสงบใจ
  • หลับอยู่ก็เป็นสุข นั่งอยู่ก็เป็นสุข ไม่ต้องกังวลใครจะมาทำร้าย
  • ชีวิตตนเอง ครอบครัว ฐานะ การงาน บ้าน ที่ดิน มีความมั่นคง
  • โจรภัย ภัยจากผู้มุ่งร้ายพยาบาท ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ร้ายอย่าได้กล้ำกราย
  • ชื่อเสียงดีงามขจรไป
  • ละโลกนี้ไปแล้วมีสุคติเป็นที่ตั้ง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง