บทความพระพุทธศาสนา

ถวายซุ้มพัทธสีมา อานิสงส์ ส่งให้สูงขึ้น อยู่อย่างปลอดภัย

26 สิงหาคม 2019 | สังฆทาน
อุโบสถ วัดไทย
อุโบสถ วัดไทย

ซุ้มพัทธสีมา คือซุ้มที่สร้างครอบใบสีมาหรือใบเสมาอีกที และใบเสมานี้ ก็อยู่บนลูกนิมิตที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน อธิบายใหม่ ลูกนิมิต คือก้อนหินที่ใช้เป็นเขตของสีมา แต่เนื่องจากลูกนิมิตมักจะถูกฝังไว้ใต้ดินเพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ไปมา เมื่อถูกฝังไว้แล้วก็จะมองไม่เห็นว่าฝังไว้ตรงไหน ตรงไหนคือเขตสีมา จึงต้องทำใบสีมาไว้ข้างบนอีกทีหนึ่ง เพื่อจะได้มองเห็นว่าตรงนั้นคือลูกนิมิต ตรงนั้นคือเขตสีมา และบนใบสีมานี้นิยมทำซุ้มขึ้นมาครอบไว้เพื่อความสวยงาม และเรียกว่า ซุ้มพัทธสีมา หรือซุ้มสีมา

เราถวายซุ้มพัทธสีมาในโอกาสใด

  • ถวายซุ้มพัทธสีมา แก่วัดที่กำลังสร้างโบสถ์ใหม่ และทางวัดประกาศรับเจ้าภาพ
  • ถวายซุ้มพัทธสีมา แก่วัดที่กำลังบูรณอุโบสถใหม่

คำถวายซุ้มพัทธสีมา หรือซุ้มสีมา

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง เอตัง พัทธะสีมาโกฏฐะกัง, สะปะริวารัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, สังฆัสสะ นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, พัทธสีมาโกฏฐะกัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายซุ้มพัทธสีมา, พร้อมกับของบริวารนี้, แก่สงฆ์, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ขออานิสงส์แห่งการถวายซุ้มพัทธสีมา, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ.

อานิสงส์ถวายซุ้มพัทธสีมา

อานิสงส์นั้น ขึ้นอยู่การอธิษฐานของเราเอง และขึ้นอยู่กับอัตภาพของเราว่าบุญจะส่งผลแก่เราแบบไหน เมื่อไหร่ แต่ผมเชื่อว่าอานิสงส์เหล่านี้คงจะไม่เหลือวิสัย ได้แก่

  • มีชื่อเสียงดีงามขจรไปไกล
  • เกิดภพไหน อัตภาพไหนก็มีบ้าน มีที่ดิน มีวิมานเป็นของตนเอง
  • เป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไป
  • มีผิวพรรณวรรณดี
  • มีทรัพย์มาก
  • มีบริวารมาก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง