บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาขอพรจากพระองคุลิมาลเถระ เพื่อกลับตัวกลับใจ กลับร้ายให้เป็นดี

6 กรกฎาคม 2022 | คาถา
ถวายธูปเทียน
คาถาบูชาขอพรจากพระองคุลิมาลเถระ

คาถาบูชาขอพรจากพระองคุลิมาลเถระ

โย  จะ  ปุพเพ  กะตัง  ปาปัง  กุสะเลนะ  ปิธียะติ 
อังคุลิมาโล  โส  เถโร  สะทา  โสตถิง  กะโรตุ  โน. 

พระเถระใดได้เคยทำบาปมาก่อน เป็นผู้ตัดบาปอกุศลได้ด้วยอริยมรรค
พระเถระนั้นนามว่าองคุลีมาล ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเถิด.

คาถาบูชาองคิลุมาลนี้นำมาจากบทสวดมหาสันติงหลวง เหมาะอย่างยิ่งที่ต้องการสวดเพื่อความสวัสดิมงคล สวดขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการกลับตัวกลับใจใหม่ สวดขอพรเพื่อให้ลูกหลานคนเป็นที่รักกลับตัวกลับใจให้เป็นคนดี อย่างที่โบราณว่า มามืดไปสว่าง มาดำไปขาว มาร้ายให้เป็นดี

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา    ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ
โสมํ โลกํ ปภาเสติ         อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา

ก็บุคคลใดประมาทในกาลก่อน แล้วกลับมาไม่ประมาทในภายหลัง
เขาผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆที่มืดมิด

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง