บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา ขอพร พระราหุล มีความทรงจำมาก ฉลาดเกินใคร ใคร่ต่อการศึกษา

6 กรกฎาคม 2022 | คาถา
จุดธูป บูชา
จุดธูป บูชา

คาถาบูชา ขอพร พระราหุล

ราหุโล  พุทธะปุตโตปิ  สิกขากามานะมุตตะโม
ทายาโท  สัพพะธัมเมสุ  มะหาสันติง  กะโรตุ  โน

แม้พระเถระนามว่า ราหุล ผู้เป็นพุทธบุตรผู้เป็นทายาทในธรรมทั้งปวง
เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มุ่งต่อการศึกษา ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด.

คาถาบูชา ขอพรพระราหุลนี้ ผมนำมาจากบทสวดมหาสันติงหลวง สวดบูชา ขอพรพระราหุล เพื่อความสวัสดิมงคล ขอพรในด้านการศึกษา ให้เรียนได้สอบผ่าน สามารถขอพรให้ตนเองและผู้อื่นได้ สวดบ่อย ๆ ลูกที่เกิดมาจะเป็นผู้สนใจในการเรียนรู้ มีปัญญามาก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง