บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา ขอพรพระปัญจวัคคีย์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

5 กรกฎาคม 2022 | คาถา
คาถาบูชาพระปัญจวัคคีย์
คาถาบูชาพระปัญจวัคคีย์

ปัญจวัคคีย์ คือ กลุ่มนักบวชที่ตั้งขึ้นมา เป็นนักบวชที่ปรากฏอยู่ในศาสนาพุทธ มีทั้งหมด 5 รูป ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ซึ่งท่านทั้ง 5 นี้ ถือว่าเป็นนักบวชกลุ่มแรกที่ได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา และถือว่าเป็นพระภิกษุกลุ่มแรก โดยเฉพาะพระอัญญาโกณฑัญญะถือว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรก

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่จะมาถึงนี้ นอกจากเราจะบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เรามาเจาะจงบูชาพระภิกษุปัญจวัคคีย์กัน ซึ่งถือว่าท่านเป็นพระมหาเถระในยุคต้น ๆ แห่งการประกาศพระศาสนา

คาถาบูชา ขอพรพระปัญจวัคคีย์

อัญญาตะโกณฑัญญัตเถโร  รัตตัญญูนัง  อัคโค  อะหุ 
ธัมมะจักกาภิสะมะโย  สะทา  โสตถิง  กะโรตุ  โน.

วัปปัตเถโร  มะหาปัญโญ  มะหาตะมะวิโนทะโน 
มะหาสันติกะโร  โลเก  มะหาสันติง  กะโรตุ  โน. 

ภัททิโย  ภัททะสีโล  จะ  ทักขิเณยโย  อะนุตตะโร 
โลกัตถะจะริโต  เถโร  สะทา  โสตถิง  กะโรตุ  โน. 

มะหานาโม  มะหาปัญโญ  มะหาธัมมะวิทู  สุโต
มะหาขีณาสะโว  เถโร  มะหาสันติง  กะโรตุ  โน. 

อัสสะชิตเถโร  มะหาปัญโญ  ชิตะมาโร  ชิตินทฺริโย
ชิตะปัจจัตถิโก  โลเก  สะทา  โสตถิง  กะโรตุ  โน.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง