บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระสารีบุตรมหาเถระ ผู้มีปัญญามาก อัครสาวกฝ่ายขวา สวดบูชามีปัญญาดี

5 กรกฎาคม 2022 | คาถา
คาถาบูชาพระสารีบุตรมหาเถระ
คาถาบูชาพระสารีบุตรมหาเถระ

คาถาบูชาพระสารีบุตรมหาเถระ

สาริปุตโต มะหาเถโร มะหาปัญโญ ปะฐะโม อัคคะสาวะโก ปูชิโต อะหัง วันทามิ

แปลว่า พระเถระผู้มีนามว่าพระสารีบุตร ผู้มีปัญญามาก เป็นพระอัครสาวกอันดับที่ ๑ ผู้อันเทวดาและมหาชนบูชาแล้ว ข้าพเจ้าขอวันทากราบไหว้

หรือบทว่า ใช้สวดบูชาพระสารีบุตรเพื่อความสวัสดิมงคลและขอพร

สาริปุตโต มะหาปัญโญ ปะฐะโม อัคคะสาวะโก
ธัมมะเสนาปะตี เสฏโฐ สะทา โสตถิง กะโรตุ โนฯ

พระสารีบุตรเถระ ผู้มีปัญญามาก ผู้เป็นอัครสาวกองค์ที่ ๑ ผู้เป็นธรรมเสนาบดี ผู้ประเสริฐ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางปัญญา จงประทานความสวัสดีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกเมื่อด้วยเถิดฯ

อานิสงส์ของการบูชาพระสารีบุตร เชื่อว่าส่งเสริมในด้านสติปัญญา การแก้ปัญหาต่าง ๆ สวดบูชาในขณะตั้งครรภ์ เชื่อว่าทำให้เด็กที่จะเกิดมามีสติปัญญาดี มีความฉลาดยิ่งนัก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง