บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระมหาโมคคัลลานะ ผู้มีฤทธิ์มาก พระอัครสาวกฝ่ายซ้าย

5 กรกฎาคม 2022 | คาถา
คาถาบูชาพระมหาโมคคัลลานะ
คาถาบูชาพระมหาโมคคัลลานะ

คาถาบูชาพระมหาโมคคัลลานะ

โมคคัลลาโน มะหาเถโร มะหิทธิโก ปูชิโต อะหัง วันทามิ

คาถาในที่นี้ หมายถึงคำกล่าวบูชา คำกล่าวสรรเสริญคุณของท่าน แม้บทอื่นที่ต่างจากนี้ก็สามารถใช้บูชาได้เช่นกัน ขอเพียงแต่คาถาหรือคำที่กล่าวออกไปนั้นมีความหมายที่เป็นมงคล มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราบูชานั้น

สำหรับคำแปลของคาถาบูชาพระโมคคัลลานะนั้น เมื่อแปลออกมาแล้วจะได้ความหมาย ประมาณนี้

พระเถระผู้มีนามว่าพระโมคคัลลานะ ผู้มีฤทธิ์มาก ผู้อันเทวดาและมหาชนทั้งหลายบูชาแล้ว ข้าพเจ้าขอวันทากราบไหว้บูชา

หรือใช้บทว่า เถโร โมคคัลลาโน นะระกัตตัง โลหะกุมพี ทิสาวะ อัคคิปัตติ กัมปะติ อะหัง วันทามิ

อีกบทหนึ่งที่น่าสนใจ ได้ความหมายดี ใช้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรจากพระโมคคัลลานะ

โมคคัลลาโน มะหาเถโร ทุติโย อัคคะสาวะโก
อิทธิมันตานัง โส อัคโค สะทา โสตถิง กะโรตุ โนฯ

พระมหาเถระมีนามว่า โมคคัลลานะ ผู้เป็นพระอัครสาวกองค์ที่ ๒
เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ จงประทานความสวัสดี แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกเมื่อด้วยเถิดฯ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง