บทความพระพุทธศาสนา

อานิสงส์ของการสร้างถนนเข้าวัด รับอานิสงส์ทั้งชาตินี้และชาติหน้า

14 มกราคม 2022 | สังฆทาน
อานิสงส์ของการสร้างถนนเข้าวัด
อานิสงส์ของการสร้างถนนเข้าวัด

อานิสงส์ของการสร้างถนนเข้าวัด

  • ส่งผลให้พบช่องทางในการทำมาหากินในทางที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย
  • เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
  • ทำการสิ่งใดที่ชอบกอรปด้วยธรรม ไร้อุปสรรค มีคล่องตัว สะดวก สำเร็จเร็ว
  • เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
  • เป็นผู้มีบริวารมาก
  • เป็นผู้มีทรัพย์มาก เป็นที่พึ่งของคนอื่น
  • ชื่อเสียงดีงามไปทั่ว
  • ผู้ที่ทำถนนถวายวัดได้ชื่อสร้างทางแห่งสุคติในสัมปรายภพ

เราควรถวายถนนในโอกาสใด

การถวายหนทาง อุปกรณ์ในการสร้างถนน บริจาคทรัพย์สร้างถนน เราสามารถทำได้ตามโอกาสอันเหมาะสม โดยเฉพาะถนนในที่สาธารณะในที่ส่วนรวม ในที่คนเดินทางไปทำบุญทำกุศล เช่น ถนนเข้าวัด เป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น ยังรวมถึงการซ่อมถนนให้เรียบร้อย การทำความสะอาด การเก็บขยะ การตัดหญ้าริมถนน การซ่อมถนนที่ขรุขระอีกด้วย การได้ทำเช่นนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญสร้างถนนถวายวัด ติดต่อทำบุญได้ตามลิงค์ด้านล่าง เว็บไซต์พระคุ้มครองเป็นแต่เพียงผู้ประชาสัมพันธ์เท่านั้น

ทำบุญสร้างถนนถวายวัด

คำถวายถนน

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง วีถิง, สะปะริวารัง, มะหาชะนัสสะ, สาธาระณัตถายะ, สังฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง มะหาชะนัสสะ, สาธาระณัตถายะ, วีถิยา, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายถนนสายนี้, พร้อมกับของบริวาร, แก่สงฆ์, เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชน, ขออานิสงส์แห่งการถวายถนน, เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชนนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง