บทความพระพุทธศาสนา

พระที่ตั้งใจเรียน เพียรศึกษาพระธรรมวินัย ใส่ใจสมาธิภาวนา ทำไมต้องสึก

2 มกราคม 2022 | ธรรมะคุ้มครอง
พระที่ตั้งใจเรียน เพียรศึกษาพระธรรมวินัย ใส่ใจสมาธิภาวนา ทำไมต้องสึก
พระที่ตั้งใจเรียน เพียรศึกษาพระธรรมวินัย ใส่ใจสมาธิภาวนา ทำไมต้องสึก

พระที่ตั้งใจเรียน เพียรศึกษาพระธรรมวินัย ใส่ใจสมาธิภาวนา ทำไมต้องสึก

มีคนกลุ่มหนึ่งล้อมวงสนทนาที่ศาลาวัดแห่งหนึ่ง ใจความแห่งการสนทนานั้น ดังนี้ “ทำไมพระที่มีความตั้งเรียน มีความสำรวม สวดมนต์ภาวนา หน้าตาน่าเลื่อมใส ใครเห็นก็ต้องคิดว่ารูปนี้ต้องบวชนานตลอดชีวิตแน่ แต่ทำไมท่านสึกออกใช้ชีวิตแบบฆราวาส”

หนึ่งในคนที่ร่วมสนทนานั้นจึงได้กราบเรียนถามหลวงพ่อ

“หลวงพ่อครับ กระผมขอกราบเรียนถามหลวงพ่อ ทำไมพระที่มีความตั้งเรียน มีความสำรวม สวดมนต์ภาวนา หน้าตาน่าเลื่อมใส ใครเห็นก็ต้องคิดว่ารูปนี้ต้องบวชนานตลอดชีวิตแน่ แต่ทำไมท่านสึกออกใช้ชีวิตแบบฆราวาสเสียเล่า”

หลวงพ่อ : “เพราะเป็นการทำหน้าที่ในปัจจุบัน ปัจจุบันเราเป็นอะไร โลกสมมติว่าเราเป็นอะไร ก็ทำหน้าที่อย่างนั้น หน้าที่ของชาวพุทธคือ ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนา, นำมาปฎิบัติฝึกหัดกายใจ, นำไปเผยแผ่แบ่งปัน, ช่วยกันปกป้องพระะพุทธศาสนา (ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ ปกป้อง)


หน้าที่หลักของชาวพุทธที่มีต่อพระศาสนา

1. การศึกษาในหลักธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา

2. การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา

3. การเผยแพร่พระศาสนา

4. การป้องกันรักษาพระศาสนา (ปกป้องพระพุทธ ปกป้องพระธรรม ปกป้องพระสงฆ์ ปกป้องพุทธวัฒนธรรม)

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง