บทความพระพุทธศาสนา

ความเสื่อม Defame (decay) ของคน 4 เหล่า

18 กรกฎาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง
การแสดงละคร
การแสดงละคร

โรงงานไร้เสียงทำงาน ไม่นานก็พลันอับเฉา
โรงละครไร้เสียงกล่อมเกลา สูญเศร้าหมดสิ้นทั้งวงศ์
อารามไร้เสียงทำวัตร หย่อนการปฏิบัติกิจของสงฆ์
เป็นอยู่ไร้ผู้ดำรง ก็คงเสื่อมแท้แน่เลย

Factories without noise of work, not long the owner
becomes bankrupt like theatres without audience
will make the band become sad. Temples without
the noise of praying, monks do not perform their
rites all of these things with no supporters will be
defamed.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง