บทความพระพุทธศาสนา

ครูเอ๋ย…ครูดี จำต้องมีลักษณะ 4 สถาน มีอะไรบ้าง ?

17 กรกฎาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง
คุณครู
คุณครู

ครูเอ๋ย…ครูดี จำต้องมีลักษณะ 4 สถาน มีอะไรบ้าง ?
GOod teachers have to possess four qualities :

1. ความรู้เก่งกล้าวิชาการ
Be knowledgeable.

2. ช้านาญการปกครองต้องใจคน
Be skillful in one’s discipline.

3. เชียวชาญงานอบรม และสอนศิษย์ รู้จักคิดใช้ปญญาให้ได้ผล
Be skilled in training and teaching students
to think critically.

4. มารยาทดีงาม และอดทน ใครได้ยลชื่นชมนิยมเอย
Be well-behaved, patient and admirable in one’s personal conduct.