บทความพระพุทธศาสนา

เวลาพาไป ใจอย่าตก ยกพุทธภาษิตมาสอนใจไม่ประมาท ในวันขึ้นปีใหม่นี้

29 ธันวาคม 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
เวลาพาไป ใจอย่าวิตก ยกพุทธภาษิตมาสอนใจในวันขึ้นปีใหม่นี้
เวลาพาไป ใจอย่าได้ตก ยกพุทธภาษิตมาสอนใจในวันขึ้นปีใหม่นี้

ปีใหม่ 2565 ใกล้เข้ามาแล้ว เตรียมตัว Countdown นับถอยหลัง สู่วันขึ้นปีใหม่ 2565 เป็นช่วงเวลาที่โลกสมมติว่าครบรอบ 1 ปี แต่ความเป็นจริงแล้วเวลาหมุนไปทุกวัน เดินไปข้างหน้าตลอดเวลา และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป ไหนฐานะเว็บไซต์พระเครื่อง ของนำเรื่องในพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธศาสนภาษิตที่ลิขิตไว้ในพระไตรปิฎก ยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่เราทั้งหลาย ไม่ให้ประมาทในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

พุทธศาสนภาษิตเกี่ยวกับกาลเวลา

รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ ไม่ควรปล่อยให้วันคืน ผ่านไปสูญเปล่า

กาโล ฆสติ ภูตานิ กาลเวลา ย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ พร้อมกับตัวมันเอง

ตตฺราปิ สรตี วโย วัย ย่อมเสื่อมไปทุกขณะ

วโย รตฺตินฺทิวกฺขโย วัยสิ้นไปตามคืนและวัน

ยํ ยํ วิวหเต รตฺติ ตทูนนฺตสฺส ชีวิตํ วันคืนล่วงไป ชีวิตของคนก็พร่องลงไปจากประโยชน์ที่จะทำ

อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย วโยคุณา อนุปพฺพํ ชหนฺติ กาลเวลาล่วงไป วันคืนผ่านพ้นไป วัยก็หมดไปทีละตอน ๆ ตามลำดับ

ทหราปิ จ เย วุฑฺฒา เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา อฑฺฒา เจว ทลิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งคนมี ทั้งคนจน ล้วนเดินหน้าไปหาความตายทั้งหมด

ยาวุปฺปตฺติ นิมิสฺสติ ตตฺราปิ สรตี วโย วัยย่อมเสื่อมลงเรื่อยไป ทุกหลับตา ทุกลืมตา

ยสฺส รตฺยา วิวสาเน อายุ อปฺปตรํ สิยา วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุเหลือน้อยเข้าทุกที


ที่มา :
ch7.com
payutto.net

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง