บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสวดมนต์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ภาวนาไว้ไม่ตกนรก

30 พฤศจิกายน 2021 | คาถา
คาถาสวดมนต์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ภาวนาไว้ไม่ตกนรก
คาถาสวดมนต์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ภาวนาไว้ไม่ตกนรก

คาถาสวดมนต์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

(คาถาสวดมนต์) หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง ให้ตั้งนะโม 3 จบก่อนสวดมนต์

นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
ยะธาพุทโมนะ อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ทุกขัง
พุทธายะโมนะ มะอะอุ อะนัตตา อะนิจจัง
นะโมพุทธายะ อะสันตัง สะระณัง วะรัง มังตะละนะ
มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
“ว่า3หน”

คาถานี้มาแต่เมืองลังกาอย่าสนเท่เลยสวดไว้ไม่ไปตกนรก (บูรพาไม่สิ้นแสง)
หลวงพ่อสาคร มนุญโญ
วัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ที่มา : คาถาสวดมนต์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

ผมพิจารณาดูจากบทคาถาแล้ว เป็นการภาวนาบทไตรลักษณ์

ไตรลักษณ์ แปลว่า “ลักษณะ 3 อย่าง” หมายถึงสามัญลักษณะ หรือลักษณะที่เสมอกัน หรือข้อกำหนด หรือสิ่งที่มีประจำอยู่ในตัวของสังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ 3 อย่าง ได้แก่ :-

อนิจจตา (อนิจจลักษณะ) – อาการไม่เที่ยง อาการไม่คงที่ อาการไม่ยั่งยืน อาการที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป อาการที่แสดงถึงความเป็นสิ่งไม่เที่ยงของขันธ์.

ทุกขตา (ทุกขลักษณะ) – อาการเป็นทุกข์ อาการที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว อาการที่กดดัน อาการฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป จะทำให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ อาการที่ไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่องอยู่ในตัว อาการที่แสดงถึงความเป็นทุกข์ของขันธ์.

อนัตตตา (อนัตตลักษณะ) – อาการของอนัตตา อาการของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน อาการที่ไม่มีตัวตน อาการที่แสดงถึงความไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของใคร อาการที่แสดงถึงไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง อาการที่แสดงถึงความไม่มีอำนาจแท้จริงในตัวเลย อาการที่แสดงถึงความด้อยสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง ไม่มีอำนาจกำลังอะไร ต้องอาศัยพึ่งพิงสิ่งอื่นๆ มากมายจึงมีขึ้นได้.

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ไตรลักษณ์

หากภาวนาจนรู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริง จนบรรลุความเป็นอริยบุคคล เมื่อเป็นเช่นนั้นถือว่าปิดอบายภูมิโดยแท้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง