บทความพระพุทธศาสนา

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เป็นบาปหรือไม่ …28 พฤศจิกา กาคนดีเป็นศรี อบต.

27 พฤศจิกายน 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เป็นบาปหรือไม่
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เป็นบาปหรือไม่

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เป็นบาปหรือไม่

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่งทั่วประเทศไทย เลือกคนที่ใช่ กาคนชอบ เพื่อทำหน้าที่เป็นศรีแก่ชุมชนของท่าน

“ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เป็นบาปหรือไม่” ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า“ซื้อสิทธิ์ขายเสียง”

การซื้อสิทธิขายเสียง หมายถึง พฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซื้อเสียง หรือการเสนอสิ่งตอบแทนในรูปผลประโยชน์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ หรืออาจเป็นการสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินสิ่งตอบแทนแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนแแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดหรือพรรคการเมืองใดในเขตเลือกตั้งนั้น (ที่มา การซื้อสิทธิ์ขายเสียง)

บาป ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความชั่วร้าย ได้แก่ อกุศลกรรมทั้งหลาย

ทางแห่งอกุศลกรรม เรียกว่าอกุศลกรรมบถ มี 10 ประการ ได้แก่ แบ่งเป็น กายกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 3 ดังนี้

กายกรรม (กายทุจริต)
1. ปาณาติบาต หมายถึง การฆ่า
2. อทินนาทาน หมายถึง การเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้
3. กาเมสุมิจฉาจาร หมายถึง การประพฤติผิดในกาม

วจีกรรม (วจีทุจริต)
4. มุสาวาท หมายถึง คำโกหก
5. ปิสุณาวาจา หมายถึง คำส่อเสียด
6. ผรุสวาจา หมายถึง คำหยาบ
7. สัมผัปปลาปะ หมายถึง คำพูดเพ้อเจ้อ

มโนกรรม (มโนทุจริต)
8. อภิชฌา หมายถึง การเพ่งเล็งอยากได้ของเขา
9. พยาบาท หมายถึง การคิดร้ายผู้อื่น
10.มิจฉาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นผิด

เมื่อได้กระทำกรรมใดกรรมหนึ่งใน 10 อกุศลกรรมบรรถแล้วจึงถูกจัดว่าเป็นบาป (ที่มา : ปาปในทางพระพุทธศาสนา)

การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้น เป็นการทุจริต ผิดกฏหมาย ผิดจริยธรรม เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เป็นสิ่งที่ชนชาติที่มีความเจริญไม่ทำกันแล้ว

ถามว่า หากมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดขึ้น รับเงินเขาแล้ว ไม่ลงคะแนนให้เขา เป็นบาปหรือไม่ ?

ในเรื่องนี้มีผู้ซื้อและผู้ขาย มีการเจรจาการซื้อขายกันหรือไม่ มีข้อตกลงในการซื้อขายกันหรือไม่ ผู้ขายรับทรัพย์เขามาแล้ว สัญญาว่าจะให้จะทำอะไรให้แก่ผู้ซื้อหรือไม่ ถ้าไม่ทำตามถือว่าผิดสัญญาหรือไม่ หากมีเจตนาที่จะผิดสัญญาตั้งแต่แรกก็ถือว่าเป็นวจีทุจริต ก็เป็นบาปนั่นเอง (ไม่เกี่ยวว่าผู้ที่เราสัญญาด้วยจะเป็นคนดีหรือคนชั่ว) ทางออกที่ดีคือไม่รับสินบน ไม่ขายสิทธิ์ ไม่สัญญาซื้อขายสิทธิ์กับใคร ๆ แต่หากพลาดพลั้งรับเงินหรือสิ่งของเขาไปแล้ว แต่มาพิจารณาโดยแยบคายทีหลังแล้วว่า ถ้าหากเราเลือกคนนี้เข้าไปแล้วจะสร้างความฉิบหายให้แก่บ้านเมือง จะเป็นการส่งเสริมการทุจริจให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองประเทศชาติเข้าไปอีก บาปของเราที่รับเงินแล้วไม่เลือกเขานั้นถือว่าเป็นเรื่องน้อยนิดเมื่อเทียบกับความฉิบหายที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมและประเทศชาติ เสียสละตนเป็นบาปโดยการผิดสัญญาไม่เลือกคนชั่วเลวทราม ดีกว่าสร้างบาปใหญ่หลวงให้กับส่วนรวมและประเทศชาติอย่างไม่สิ้นสุด

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง