บทความพระพุทธศาสนา

องค์ประกอบของผู้สวดมนต์และฟังให้มีอานุภาพมาก

4 ตุลาคม 2021 | คาถา
องค์ประกอบของผู้สวดมนต์และฟังให้มีอานุภาพมาก
องค์ประกอบของผู้สวดมนต์และฟังให้มีอานุภาพมาก

องค์ของผู้สวดและผู้ฟังปริตร

พระปริตร แปลว่า เครื่องคุ้มครอง คือ ป้องกันอันตรายภายนอกมี โจร ยักษ์ สัตว์เดรัจฉาน และป้องกันอันตรายภายในมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้น อานิสงส์ที่ได้รับจากการสวดพระปริตรนี้เกิดมาจากอานุภาพของพระรัตนตรัยและอานิสงส์จากการเมตตา

พระปริตรจะมีอานุภาพมาก เมื่อผู้สวดพระปริตรเพียบพร้อมด้วยองค์ 3 คือ

 1. มีเมตตาจิตมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟัง
  สวดพระปริตรด้วยเมตตาจิต หวังอนุเคราะห์ ไม่ได้สวดเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ
 2. สวดถูกอักษร ไม่มีบทพยัญชนะที่ผิดพลาด
  สวดถูกต้องตามบทนั้น ๆ ที่ตนเองและผู้อื่นสามารถเข้าใจได้
 3. รู้ความหมายของบทสวด (ที. อ. ๓/๑๖๐)
  รู้ว่าพระปริตรนี้มีความหมายอย่างนี้ มีอานุภาพอย่างนี้ เป็นต้น

แม้ผู้ฟังพระปริตรก็ต้องมีองค์ 3 คือ

 1. ไม่เคยทำอนันตริยกรรม 5
  อนันตริยกรรฒ 5 ได้แก่ ฆ่ามารดา, ฆ่าบิดา, ฆ่าพระอรหันต์, ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อขึ้นไป, และทำสังฆเภท
 2. ไม่มีมิจฉาทิฏฐิที่เห็นผิดว่ากรรมและผลกรรมไม่มี
  เป็นผู้มีกัมมสัทธา, วิปากสัทธา, กัมมัสสกตาสัทธา, ตถาคตโพธิสัทธา
 3. เชื่อมั่นอานุภาพพระปริตรว่ามีจริง สามารถคุ้มครองผู้ฟังได้ (มิลินฺท. ๑๑๖)
  มีจิตตั้งมั่น มีความเชื่อมั่นในพระปริตรนั้น ๆ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง