บทความพระพุทธศาสนา

คาถา “ตวาดมาร” หรือ คาถากรวดน้ำให้มารทั้ง ๕

4 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถา "ตวาดมาร" หรือ คาถากรวดน้ำให้มารทั้ง ๕
คาถา “ตวาดมาร” หรือ คาถากรวดน้ำให้มารทั้ง ๕

คาถา “ตวาดมาร”

ปัญจะมาเร  ชิเนนาโถ  ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสติ มะหาวีรัง นะมามิหัง ปัญจะมาเร ปะลายิงสุ


คาถาตวาดมารนี้ ในคู่มือทำวัตรกรรมฐาน ของพระครูสังฆรักษ์วีระ เรียกว่า คาถากรวดน้ำให้มารทั้ง ๕

คาถานี้มรดกธรรมของ สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน ให้สวด ๓ จบ ๕ จบ ๗ จบ

คำแปล : พระโลกนาถเจ้าทรงชนะมาร พร้อมด้วยเสนามาร บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุด ทรงประกาศสัจจะธรรมสี่ประการ ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีความแกล้วกล้ายิ่ง พวกมารทั้งห้าจงหนีไป


เมื่อสวดคาถาตวาดมารเสร็จแล้ว ให้อธิษฐานว่า มารทั้ง ๕ และมานะทั้งปวง อย่าได้จำนองจองเวรแก่กันเลย จงรับเอาส่วนบุญนี้เถิด (มารจะได้ไม่มารบกวนเวลานั่งบำเพ็ญกรรมฐาน)

กรวดน้ำให้มารทั้งห้า คือ
๑. กิเลสมาร มาร คือ กิเลส
๒. ขันธมาร มาร คือ ปัญจะขันธ (ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)
๓. อภิสังขารมาร มาร คือ อภิสังขารที่ปรุงแต่งกรรม
๔. เทวปุตตมาร มาร คือเทพบุตร (ความเข้าใจของผม คือ สัตว์ บุคคล เทวดา เป็นต้น)
๕. มัจจุมาร มาร คือ ความตาย

ที่เรียกคาถานี้ว่าคาถาตวาดมาร เพราะคำว่า “ปัญจะมาเร ปลายิงสุ” แปลว่า “มารทั้งห้าจงหนีไป”

คาถานี้ควรใช้ก่อนปฏิบัติธรรม เพื่อไล่มารและเสนามารที่จะมาขวางไม่ให้เราบรรลุธรรม

แต่ภาพรวมแล้ว มารคืออุปสรรคที่คอยขัดขวางคุณงามความดีของเรา ซึ่งมารและเสนามารทั้งหลายมาในรูปแบบต่าง ๆ ฉะนั้น ควรที่จะสวดสาธยายเนื่อง ๆ อย่างน้อยเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ

คาถานี้เป็นอีกหนึ่งคาถาที่มีความหมายดีเป็นอย่างมาก บางแห่งใช้เป็น คาถาชนะมาร มีการเปลี่ยนคำนิดหน่อย แต่ก็ทรงความหมายในการชนะมารเหมือนเดิม

ที่มา : คาถา “ตวาดมาร”

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง