บทความพระพุทธศาสนา

6 ขั้นตอน วิธีทำบุญ ถวายสังฆทาน ปริ้นเก็บไว้ดูได้เลย

25 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน
ถวายสังฆทาน
ถวายสังฆทาน

วิธีทำบุญ ถวายสังฆทาน

1. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ

2. กล่าวคำอธิษฐาน

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ

สังฆะบูชา มะหาโภคะวาโห

ติโลกะนาถัง อะภิปูชะยามิ

3. กล่าวคำนมัสการ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ (กราบ)

4. กล่าวคำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ต่อจากนี้ พึงกล่าวตามพระ……

5. กล่าวคำถวายสังฆทาน (ภัตตาหาร)

อิมานิ มะยัง ภันเต สังฆทานานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ

อิมานิ สังฆทานานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานกับของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์โปรดรับซึ่งสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลาย เหล่านี้เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ)

6. กล่าวคำกรวดน้ำแบบย่อ

อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.

ขอบุญกุศลนี้ จงสำเร็จผล แก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า, ขอญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุข ความสุข ความสุข เทอญ.

อานิสงส์
กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง