บทความพระพุทธศาสนา

คำไทยที่มักอ่านผิด คำว่า “พระปริตร” อ่านว่าอย่างไร

29 กันยายน 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
คำไทยที่มักอ่านผิด คำว่า "พระปริตร" อ่านว่าอย่างไร
คำไทยที่มักอ่านผิด คำว่า “พระปริตร” อ่านว่าอย่างไร

คำว่า “คำไทย” ในที่นี้ หมายถึงคำที่เขียนด้วยอักษรไทย คำที่นำมาใช้ในภาษาไทย เพื่อคนไทยได้พูด อ่าน เขียน ซึ่งมีทั้งคำไทยแท้ และคำไทยที่มาจากภาษาอื่น

พระปริตร

ปริตร อ่านว่า ปะ-หริด ในภาษาบาลีเป็น ปริตฺต อ่านว่า ปะ-ริด-ตะ แปลว่า ความต้านทาน เครื่องต้านทาน เครื่องป้องกันรักษา อาจรวมหมายถึงวัตถุมงคลเครื่องราง ของขลัง สิ่งที่ช่วยบรรเทา วิธีป้องกันรักษา

ในพระพุทธศาสนา “ปริตร” หมายถึงพระพุทธมนต์ คือบทสวดที่เป็นภาษาบาลี เช่น พระสูตรบางพระสูตรในเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน ซึ่งถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มครอง ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ได้ และกำจัดทุกข์ ภัย โรคได้ ดังปรากฏในคำอาราธนาพระปริตรที่ว่า

สพฺพทุกฺขวินาสาย = เพื่อความพินาศไปแห่งทุกข์ทั้งปวง

สพฺพภยวินาสาย = เพื่อความพินาศไปแห่งภัยทั้งปวง

สพฺพโรควินาสาย = เพื่อความพินาศไปแห่งโรคทั้งปวง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง