บทความพระพุทธศาสนา

คาถาดูหนังสือก่อนสอบ คาถาส่งเสริมสติปัญญาในการทำข้อสอบ

14 กันยายน 2021 | คาถา
คาถาดูหนังสือก่อนสอบ คาถาส่งเสริมสติปัญญาในการทำข้อสอบ
คาถาดูหนังสือก่อนสอบ คาถาส่งเสริมสติปัญญาในการทำข้อสอบ

คาถาดูหนังสือก่อนสอบ

ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา อุทะปาทิ, วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

พระคาถานี้ ผมอัญเชิญมาจากธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในโลก

ทำไมผมจึงใช้พระคาถานี้ เป็นคาถาสำหรับดูหนังสือก่อนสอบ

1. เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้า (ผมไม่ได้บอกว่าเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคาถาสำหรับดูหนังสือสอบ แค่บอกว่านี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้า) คำตรัสของพระพุทธเจ้าเราถือว่าเป็นมงคล นำมาซึ่งความสำเร็จหรือสิ่งอันเป็นมงคลแก่ชีวิต

2. เป็นคำที่ปรากฎในพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

3. เป็นข้อความที่มาจากพระสูตรที่ทำให้มีผู้บรรลุธรรม รู้ธรรม เกิดสติปัญญาอย่างแจ่มแจ้ง รู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะ

4. เป็นข้อความที่มีความหมายดี มีความหมายดี สื่อความหมายดี เป็นนิมิตหมายอันดี

5. การภาวนาคาถานี้ ทำให้เกิดพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ เทวตานุสติ จิตเป็นสมาธิ เป็นกุศล เทวดาอนุโมทนาด้วย

วิธีใช้พระคาถาก่อนดูหนังสือสอบ

ตั้ง นะโม 3 จบ

สวดพระคาถาตามข้างต้น

แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง เทวตา เจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร  ถ้ารู้สนามสอบ สถานที่สอบ ให้แผ่เมตตากำหนดไปยังสถานที่นั้นด้วย แก่เจ้าที่เจ้าทาง แก่พระภูมิ แก่เทวดาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบด้วย เป็นการสร้างไมตรีจิต เบิกทางไปก่อน