บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจปาฏิโมกข์ คาถาสวดภาวนาให้ผู้อยู่ใต้บัญชามีความรักสามัคคีกัน

14 กันยายน 2021 | คาถา
หนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์ อาวุธคู่กายพระบวชใหม่จนถึงบวชนาน
หนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์ อาวุธคู่กายพระบวชใหม่จนถึงบวชนาน

คาถาหัวใจปาฏิโมกข์

จัตตุ ขัตตุ ปัญจัก ขัตตุ ฉักขัตตุ ปะระมังตุณหิ ภูเตนะ อุทธิสสะ ทาตัพพัง จัตตุกขัตตุ ปัญจักขัตตุง ฉักขัตตุง ปรมังตุณหิ ภูโต.

คาถาหัวใจปาฏิโมกข์ ใช้สวด 5 จบ หรือสวด 7 จบ อธิษฐานขอให้ประสบความสำเร็จ ขอให้ขจัดปัดเป่าอุปสรรค์ทั้งมวล เป็นมหาอำนาจ ผู้คนเกรงขาม อธิษฐานขอให้บุคคลากรในองค์กรมีความสามัคคีกัน มีความยำเกรงเรา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง