บทความพระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด แบบทดสอบพุทธประวัติ ชิงทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

18 สิงหาคม 2021 | ดาวน์โหลด
พระพุทธรูป ปางต่าง ๆ
พระพุทธรูป ปางต่าง ๆ ภาพโดย Suyash Dixit จาก Pixabay

แบบทดสอบพุทธประวัติ ชิงทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

  • รวมข้อสอบถาม-ตอบ พุทธประวัติ จำนวน 30 ข้อ
  • เป็นข้อสอบแบบข้อเขียนหรืออัตนัย พร้อมคำเฉลย
  • ข้อสอบนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนชั้นนวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี ผู้สนใจพระพุทธประวัติเบื้องต้น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาทั่วไปทุกระดับชั้น สำหรับร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพระพุทธศาสนา สอบชิงทุน ตอบปัญหาวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
  • แบบทดสอบพุทธประวัตินี้ เคยใช้เป็น แบบทดสอบพุทธประวัติ ชิงทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2530

ตัวอย่าง แบบทดสอบพุทธประวัติ ชิงทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

  1. พระเถระรูปใดผู้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ตอบ พระอานนท์
  2. สวนลุมพินีวัน   เกี่ยวข้อกับพระพุทธเจ้าตอนใด.  ตอบ ประสูติ
  3. พระเทวทัต   มรณะภาพเพราะเหตุใด.  ตอบ    แผ่นดินสูบ
  4. วันพระธรรมจักร  คือวันอะไร.   ตอบ   วันอาสาฬหบูชา
  5.  พุทธบริษัท  4  คือใครบ้าง.     ตอบ      ภิกษุ  ภิกษุณี   อุบาสก   อุบาสิกา

ดาวน์โหลด แบบทดสอบพุทธประวัติ ชิงทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง