บทความพระพุทธศาสนา

พระชัย สมัยอยุธยา สวดคาถาบูชา อานิสงส์คุ้มครองและชัยชนะ

13 สิงหาคม 2021 | พระเครื่อง
พระชัย สมัยอยุธยา สวดคาถาบูชา อานิสงส์คุ้มครองและชัยชนะ
พระชัย สมัยอยุธยา สวดคาถาบูชา อานิสงส์คุ้มครองและชัยชนะ

พระชัย สมัยอยุธยา สวดคาถาบูชา อานิสงส์คุ้มครองและชัยชนะ

พระชัยเป็นพระที่มีการสร้างมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา เข้าใจว่าสร้างขึ้นมาเอาฤกษ์-เอาชัย เพื่อความชัยชนะในการปกป้องบ้านเมืองหรือทำศึกสงคราม ซึ่งคนในสมัยนั้นอยู่ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่สงบจึงต้องหาที่พึ่งหากำลังใจด้วยการเข้าหาสิ่งที่อันเป็นที่พึ่งอันสูงสุด คือพึ่งได้ทั้งยังมีชีวิตและตายไป พึ่งได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้า นั่นก็คือพระนั่นเอง จึงได้มีการสร้างพระขึ้นมา

คาถาบูชาพระชัย

สำหรับคาถาในการสวดบูชาพระชัยนั้น ผมแนะนำบทสวดพาหุงมหากา ซึ่งมีบทสวดดังนี้

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจารีสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

ในยามว่างก็ให้ภาวนาหัวใจพาหุง ดังนี้

พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ 

โบราณาจารย์กล่าวพุทธคุณไว้ว่า สวดภาวนา ทุกวัน วันละ 108 ครั้ง

จะประสบแต่ชัยชนะ หมู่มารคนพาลไม่มาเกี่ยวข้อง เจริญด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง