บทความพระพุทธศาสนา

ถวาย เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว อานิสงส์ ผลบุญตามแต่อธิษฐาน

12 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน

เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว เป็นเครื่องที่ใช้ในสำนักงานที่ใช้การอัดสำเนาข้อความ หนังสือ จดหมาย หรือรายงานต่าง ๆ ที่มีข้อความจำนวนมาก

เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว
เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว

เราควรถวาย เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว ในโอกาสใด

 • ถวาย เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว แก่วัดที่สร้างใหม่
 • ถวาย เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว แก่วัดที่เป็นสำนักเรียน
 • ถวาย เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ทำหน้าที่บริหาร เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เป็นต้น
 • ถวาย เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว เพื่อทำบุญเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญ เช่น เปิดบริษัทใหม่ ครบรอบ 10 ปี การต่อตั้งบริษัท
 • ถวาย เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว เป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวาย เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว เพื่อทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
 • ถวาย เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม แก้ดวงตก ยกชะตาชีวิตตนเองให้สูงขึ้น

คำถวาย เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง พิมพะมุททะนะยันตัง สะปะริวารัง สังฆัสสะ วะลัญชะนัตถายะ อิมัสฺมิง ฐาเน นิยาเทมะ สาธุโน ภันเต อะยัง สังฆัสสะ วะลัญชะนัตถายะ พิมพะมุททะนะยันตัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว พร้อมกับของบริวารเหล่านี้ ไว้ณ สถานที่นี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ ขออานิสงส์แห่งการถวาย เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว เพื่อประโยชน์ เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์นี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิชนทั้งหลาย อันมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ

เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว
เครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว

อานิสงส์การถวายเครื่องอัดสำเนา-เครื่องอัดโรเนียว

 • เป็นผู้ที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ
 • มีหน้าที่การงานที่มั่นคง
 • เป็นผู้มีชื่อเสียงดีงามเป็นที่รู้จักแก่คนทั้งหลาย
 • เป็นผู้มีบริวารมาก สามารถช่วยเหลือการงานได้
 • เป็นผู้มีปัญญา รู้เท่าทันเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมือง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง