บทความพระพุทธศาสนา

ถวาย เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า อานิสงส์ ส่งเสริมการงาน ยากให้ง่าย

12 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน

เครื่องพิมพ์ดีด คือเครื่องกลที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้แทนการเขียนตัวอักษรด้วยมือ ทำให้เกิดความสะดวกในการทำงาน อ่านก็ง่าย ทำก็เร็ว งานออกมาสวยงาม ทำให้สะดวกสบายต่อการเผยแพร่เอกสารข่าวสารต่าง ๆ ทุกวันนี้มีเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแล้ว และได้รับความนิยมต่อจากเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นก่อน แต่ทุกวันนี้หันมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากแล้ว เพราะทำงานได้หลากหลายกว่า ง่ายกว่า มีข้อบกพร่องผิดพลาดน้อยกว่า

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

เราควรถวายเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าในโอกาสใด

 • ถวายเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแก่วัดที่สร้างใหม่
 • ถวาย เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แก่วัดที่เป็นสำนักเรียน
 • ถวาย เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ทำหน้าที่บริหาร เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เป็นต้น
 • ถวาย เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เพื่อทำบุญเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญ เช่น เปิดบริษัทใหม่ ครบรอบ 10 ปี การต่อตั้งบริษัท
 • ถวาย เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวาย เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เพื่อทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
 • ถวาย เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม แก้ดวงตก ยกชะตาชีวิตตนเองให้สูงขึ้น

คำถวาย เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง วิชชุมุททะนะยันตัง สะปะริวารัง สังฆัสสะ วะลัญชะนัตถายะ อิมัสฺมิง ฐาเน นิยาเทมะ สาธุโน ภันเต อะยัง สังฆัสสะ วะลัญชะนัตถายะ วิชชุมุททะนะยันตัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า พร้อมกับของบริวารเหล่านี้ ไว้ณ สถานที่นี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ ขออานิสงส์แห่งการถวายเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์นี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิชนทั้งหลาย อันมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ

Computer printer
Computer printer ทำหน้าที่แทนเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

อานิสงส์การถวายเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

การถวายเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ถือว่าเป็นการให้ทานอย่างหนึ่ง ซึ่งเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าในที่นี้ รวมถึงการถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย เพราะสามารถใช้ในการพิมพ์ดีดพิมพ์งานได้เช่นกัน อานิสงส์นั้นย่อมเป็นไปตามแต่จะอธิษฐาน หรือไม่อธิษฐานก็ย่อมได้อานิสงส์ผลบุญอย่างเช่น

 • เป็นผู้ที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ
 • มีหน้าที่การงานที่มั่นคง
 • เป็นผู้มีชื่อเสียงดีงามเป็นที่รู้จักแก่คนทั้งหลาย
 • เป็นผู้มีบริวารมาก สามารถช่วยเหลือการงานได้
 • เป็นผู้มีปัญญา รู้เท่าทันเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมือง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง