บทความพระพุทธศาสนา

พระสมเด็จ ๙ ชั้น และความหมายของพระสมเด็จ ๙ ชั้น หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

17 กรกฎาคม 2021 | พระเครื่อง
พระสมเด็จ ๙ ชั้น เนื้อผงขมิ้น หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม
พระสมเด็จ ๙ ชั้น เนื้อผงขมิ้น หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม

พระสมเด็จ ๙ ชั้น องค์นี้ได้มาพร้อมข้อมูลจากเจ้าของเดิมว่า เป็นพระเด็จ 9 ชั้น เนื้อผงขมิ้นของหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม เป็นพระเนื้อผงที่มีความเก่าได้อายุ และต้องมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เจ้าของเดิมจึงได้เลี่ยมทองไว้ ดูลักษณะทองแล้ว เป็นทองสั่งตัด น่าจะถึง 90 %

พระสมเด็จ 9 ชั้นองค์นี้ แม้ผมจะไม่ทราบข้อมูลในการจัดสร้างแน่ชัด แต่มีความเชื่อเต็มร้อยว่า

  1. เป็นพระแท้ หากใครจะทำเทียมเลียนแบบ ทำเก๊พระดัง ๆ จะไม่ขา่ยง่ายกว่าหรือ
  2. เป็นพระที่มีพระเกจิที่มีชื่อเสียงหรือทรงคุณธรรม ทรงพุทธาคมในการสร้างหรืออธิษฐานจิต ซึ่งองค์นี้เจ้าของเดิมบอกว่าเป็นพระของหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว
  3. เป็นพระที่มีพุทธคุณ หรือสร้างประสบการณ์ดี ๆ แก่เจ้าของเดิม ไม่งั้นคงไม่เลี่ยมทองบูชาเแน่ องค์พระก็ไม่ใช่เล็ก ๆ ถ้าไม่ได้พระอาจารย์ดีสร้าง ไม่ได้พระอาจารย์ดีเสก ไม่มีประสบการณ์ดี คงไม่ลงทุนเลี่ยมทองห้อยบูชา

ความหมายของพระเด็จ 9 ชั้น

พระสมเด็จ 9 ชั้น ในทางธรรมนั้น สื่อความหมายได้หลายประการ ประการแรก หมายถึงพุทธคุณทั้ง 9 ซึ่งเป็นคุณบทของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ได้แก่

1. อรหํ เป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ไกลจากกิเลส

2. สมฺมาสมฺพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ

3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

4. สุคโต เสด็จไปแล้วด้วยดี

5. โลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลก

6. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

7. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

8. พุทฺโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม

9. ภควา เป็นผู้มีโชค อีกนัยแปลว่า เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

ประการสอง หมายถึงโลกุตรธรรม 9 ประการ ได้แก่ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 แจกโดยละเอียด ดังนี้

มรรค 4 คือ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค

ผล 4 คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล

นิพพาน 1

ซึ่งโลกุตรธรรม 9 ประการนี้ เข้าถึงได้แม้แก่พระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา (ไม่เฉพาะแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้น)

พุทธคุณของพระสมเด็จ 9 ชั้น จึงสื่อความหมายตามพุทธคุณทั้ง 9 ประการ ซึ่งเป็นคุณเฉพาะของพระพุทธเจ้าเท่านั้น และเป็นที่ทราบกันดีว่า พุทธคุณทั้ง 9 ประการนั้น มีมาแต่เดิมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอง และเป็นของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ด้วย พุทธคุณทั้ง 9 จึงเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าล้วน ๆ ทรงอานุภาพยิ่งใหญ่ในโลกทั้งสาม ได้แก่ มนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง