บทความพระพุทธศาสนา

พระสมเด็จแต่ละชั้น มีความหมายอย่างไร………………

17 กรกฎาคม 2021 | พระเครื่อง
พระสมเด็จแต่ละชั้น มีความหมายอย่างไร
พระสมเด็จแต่ละชั้น มีความหมายอย่างไร

ความหมายของพระสมเด็จแต่ละชั้น

การให้ความหมายของพระสมเด็จแต่ละชั้นนี้ ผมเป็นคนคิดขึ้นเองนะครับ อาจจะแตกต่างจากเจตนาของท่านผู้สร้างพระสมเด็จ หรือ ที่อื่น ๆ

พระสมเด็จ 3 ชั้น หมายถึงอะไร

พระสมเด็จ 3 ชั้น สื่อความหมายถึง พุทธคุณ 3 ประการ ได้แก่

 1. พระปัญญาคุณ
 2. พระวิสุทธิคุณ
 3. พระมหากรุณาธิคุณ

อีกนัยหนึ่ง สื่อความหมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา

พระสมเด็จ 4 ชั้น หมายถึงอะไร

พระสมเด็จ 4 ชั้น ไม่ค่อยเจอ แต่สามารถสื่อความหมายถึงหลักธรรมได้หลายหมวด เป็นต้นว่า สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4

พระสมเด็จ 5 ชั้น หมายถึงอะไร

พระสมเด็จ 5 ชั้น สื่อความหมายถึง พละ 5 คือกำลัง 5 ประการ ได้แก่

 1. ศรัทธาพละ ความเชื่อ กำลังการควบคุมความสงสัย ความวิตก
 2. วิริยะพละ ความเพียร กำลังการควบคุมความเกียจคร้าน
 3. สติพละ ความระลึกได้ กำลังการควบคุมความประมาท ความงมงาย
 4. สมาธิพละ ความตั้งใจมั่น กำลังการควบคุมการวอกแวกเขว่ไขว่ ฟุ้งซ่าน
 5. ปัญญาพละ ความรอบรู้ กำลังการควบคุม การทำเกินพอดี

พระสมเด็จ 6 ชั้น หมายถึงอะไร

พระสมเด็จ 6 ชั้น สื่อความหมายถึง อภิญญา 6

อภิญญา แปลว่า ความรู้ยิ่ง หมายถึงปัญญาความรู้ที่สูงเหนือกว่าปกติ เป็นความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญาหรือบำเพ็ญกรรมฐาน

อภิญญาในคำวัดหมายถึงคุณสมบัติพิเศษของพระอริยบุคคลซึ่งเป็นเหตุให้มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆ มี 6 อย่าง คือ

 1. อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้ เช่น ล่องหนได้ เหาะได้ ดำดินได้
 2. ทิพพโสต มีหูทิพย์
 3. เจโตปริยญาณ กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้
 4. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้
 5. ทิพพจักขุ มีตาทิพย์
 6. อาสวักขยญาณ รู้การทำอาสวะให้สิ้นไป

อภิญญา 5 ข้อแรกเป็นของสาธารณะ (โลกียญาณ) ข้อ 6 มีเฉพาะในพระอริยบุคคล

พระสมเด็จ 7 ชั้น หมายถึงอะไร

พระสมเด็จ 7 ชั้น สื่อความหมายถึง โพชฌงค์ 7 คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ของผู้ตรัสรู้ มี 7 ประการ ได้แก่

 1. สติ (สติสัมโพชฌงค์) ความระลึกได้ สำนึกพร้อมอยู่ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับเรื่อง
 2. ธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์) ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบค้นธรรม
 3. วิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค์) ความเพียร
 4. ปีติ (ปีติสัมโพชฌงค์) ความอิ่มใจ
 5. ปัสสัทธิ (ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์) ความสงบกายใจ
 6. สมาธิ (สมาธิสัมโพชฌงค์) ความมีใจตั้งมั่น จิตแน่วในอารมณ์
 7. อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค์) ความมีใจเป็นกลาง เพราะเห็นตามเป็นจริง

พระสมเด็จ 8 ชั้น หมายถึงอะไร

พระสมเด็จ 8 ชั้น สื่อความหมายถึง อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่

1. สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง) หมายถึง ความรู้ในอริยสัจ 4
2. สัมมาสังกัปปะ (ความคิดที่ถูกต้อง) หมายถึง ความคิดในการออกจากกาม ความไม่พยาบาท และการไม่เบียดเบียน
3. สัมมาวาจา (วาจาที่ถูกต้อง) หมายถึง การเว้นจากการพูดเท็จ หยาบคาย ส่อเสียด และเพ้อเจ้อ
4. สัมมากัมมันตะ (การปฏิบัติที่ถูกต้อง) หมายถึง เจตนาละเว้นจากการฆ่า การเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ และการประพฤติผิดในกาม
5. สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง) หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพ
6. สัมมาวายามะ (ความเพียรที่ถูกต้อง) หมายถึง สัมมัปปธาน 4 คือ ความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิด ละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ทำกุศลที่ยังไม่เกิด และดำรงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
7. สัมมาสติ (การมีสติที่ถูกต้อง) หมายถึง สติปัฏฐาน 4
8. สัมมาสมาธิ (การมีสมาธิที่ถูกต้อง) หมายถึง ฌาน 4

พระสมเด็จ 9 ชั้น หมายถึงอะไร

พระสมเด็จ 9 ชั้น สื่อความหมายถึง พุทธคุณทั้ง 9 ซึ่งเป็นคุณบทของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ได้แก่

 1. อรหํ เป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ไกลจากกิเลส
 2. สมฺมาสมฺพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ
 3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
 4. สุคโต เสด็จไปแล้วด้วยดี
 5. โลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลก
 6. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
 7. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
 8. พุทฺโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
 9. ภควา เป็นผู้มีโชค อีกนัยแปลว่า เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

อีกนัยหนึ่ง พระสมเด็จ 9 ชั้น สื่อความหมายถึง โลกุตรธรรม 9 ประการ ได้แก่ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 แจกโดยละเอียด ดังนี้

มรรค 4 คือ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค

ผล 4 คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล

นิพพาน 1

พระสมเด็จ 16 ชั้น หมายถึงอะไร

พระสมเด็จ 16 ชั้น สื่อความหมายถึง พรหมโลกทั้ง 16 ชั้น (พระพุทธเจ้าอยู่เหนือพรหมทั้ง 16 ชั้น) ได้แก่

 1. พรหมปาริสัชชา
 2. พรหมปุโรหิตา
 3. มหาพรหมา
 4. ปริตตาภาพรหม
 5. อัปปมาณาพรหม
 6. อาภัสสราพรหม
 7. ปริตตสุภาพรหม
 8. อัปปมาณสุภาพรหม
 9. สุภกิณหาพรหม
 10. เวหัปผลาพรหม
 11. อสัญญสัตตาพรหม
 12. อวิหา
 13. อตัปปา
 14. สุทัสสา
 15. สุทัสสี
 16. อกนิฏฐา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง