บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ บันดาลทรัพย์ ขยับให้พ้นยาจก

5 กรกฎาคม 2019 | คาถา
ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

โบราณว่า หากผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา เป็นต้นแล้ว ให้ทำการบูชารูป องค์ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร ด้วยคาถาบูชาต่อไปนี้
ตั้ง นะโม 3 จบ

อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน
ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง
อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา
ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ
พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ

เคล็ดการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ให้ทำการจุดสักการะธูป 9 ดอก ถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ พึงระลึกถึงคุณแห่งบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชามา แล้วให้ระลึกถึงคุณแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณดังต่อไปนี้

อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน
ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง
อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา
ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ
พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

การบูชาคือการเคารพนับถือเหมือนดังท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ของเรา การเคารพนับถือแบบนี้ไม่ได้ทำให้เราขาดจากพระรัตนตรัยแต่อย่างใด

คาถาท่านท้าวเวสสุวรรณ (ตามแบบหลวงพ่อฤษีลิงดำ)

พยัคฆา พยัคฆัง มานี่ให้หมด
(เป็นคาถาภาวนาให้คนมารวมกัน อธิษฐานเอาตามใจ ภาวนาเรียกเสกแป้ง สีผึ้งก็ได้)