บทความพระพุทธศาสนา

คำไหว้บูชาพระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

5 กรกฎาคม 2019 | คาถา
พระธาตุพนม
พระธาตุพนม

คำไหว้พระธาตุพนม ๑๐ ทิศ

การไหว้พระธาตุพนมหรือ หรือการบูชาพระอุรังคธาตุ (ธาตุหัวอก) ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนมแห่งนี้ นักปราชญ์ท่านบัญญัติคำบูชาไหว้ทั้ง ๑๐ ทิศ วิธีไหว้ว่า นะโม ๓ จบก่อน แล้วค่อยว่าคำบูชาไปทีละทิศ และกราบไปทิศละครั้ง ดังนี้

๑.คำไหว้ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
ปุริมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๒.คำไหว้ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
ปุริมายะ อะนุทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๓.คำไหว้ทิศทักษิณ (ทิศใต้)
ทักขิณายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๔.คำไหว้หรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
ทักขิณายะ อะนุทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๕.คำไหว้ทิศปัจจิม (ทิศตะวันตก)
ปัจฉิมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๖.คำไหว้ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๗.คำไหว้ทิศอุดร (ทิศเหนือ)
อุตตะรายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๘.คำไหว้ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
อุตตะรายะ อะนุทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๙.คำไหว้ฐานพระธาตุ
เหฏฐิมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๑๐.คำไหว้ยอดพระเจดีย์
อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ
ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

คำไหว้พระธาตุพนม
ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ
อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะ คิริสมิง ปัพพะเต มหากัสสะเปนะ
ฐาปิตัง พุทธะอุรังคธาตุง สิระสา นะมามิ

คำไหว้ยอดพระธาตุพนม (ยอดฉัตรทอง)
เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา