บทความพระพุทธศาสนา

ถวายเครื่องตัดหญ้า อานิสงส์ ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป สิ่งไม่ต้องการตัดเสีย

3 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน

ถ้าต้องการให้วัดวาอารามเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์น่าทัศนาเป็นที่น่าเลื่อมใสต่อผู้มาเยือน ตนก็เลื่อมคนอื่นก็เลื่อมใส เทวดาก็เลื่อมใส เราก็ต้องทำให้มันน่าเลื่อมใส สะอาดตา ถ้าไม่ทำด้วยตนเองก็สนับสนุนอุปกรณ์ในการทำ นอกจากไม้กวาดแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทำให้สถานที่วัดวาสะอาดตานั่นก็คือเครื่องตัดหญ้า หรือรถตัดหญ้า

รถตัดหญ้านั้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกามีความจำเป็นอย่างมาก เพราะมีกฎหมายวให้สถานที่อยู่อาศัยทุกแห่งต้องทำการตัดหญ้าให้ดูสวยงาม ถ้าไม่ตัดทางรัฐเขาจะมาตัดให้ ถ้าเขามาตัดให้แล้วก็ต้องเสียค่าปรับมากมาย ฉะนั้น วัดในต่างประเทศจึงขาดรถตัดหญ้า อุปกรณ์ตัดหญ้าไม่ได้

เครื่องตัดหญ้า
เครื่องตัดหญ้า

เราควรถวายรถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์ในการตัดหญ้าในโอกาสใด

 • ถวายเครื่องตัดหญ้าได้ในทุกโอกาส ทุกเวลา
 • ถวายเครื่องตัดหญ้าแก่วัดที่สร้างใหม่
 • ถวายเครื่องตัดหญ้าแก่วัดที่มีเครื่องตัดหญ้าชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้แล้ว
 • ถวายเครื่องตัดหญ้าเป็นบริวารผ้าป่า กฐิน
 • ถวายเครื่องตัดหญ้าทำบุญ สะเดาะเคราะห์ แก้กรรม ตัดกรรม แก้ดวงตก ขจัดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต

คำถวายรถตัดหญ้า หรือ เครื่องตัดหญ้า

ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ติณะเฉทะนะยันตัง, สะปะริวารัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, อิมัสมิง อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, ติณะเฉทะนะยันตัสสะ, ทานัสสะ อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง หิตายะ, สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์ จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายรถหญ้า, พร้อมกับของบริวารนี้, ไว้ในอาวาสนี้, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ขออานิสงส์แห่งการถวายรถตัดหญ้า, เพื่อพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

เครื่องตัดหญ้า
เครื่องตัดหญ้า

อานิสงส์การถวายเครื่องตัดหญ้า

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอานิสงส์นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะการถวายเครื่องตัดหญ้าเป็นการถวายสังฆทานอย่างหนึ่งให้แก่วัดวา ทำวัดให้ร่มรื่นสะอาดตา ให้ปราศจากโทษต่าง ๆ มีโรคร้ายและสัตว์ร้ายเป็นต้น อานิสงส์ในการถวายรถตัดหญ้าที่หวังได้คือ

 • มีความสุขกายใจ อยู่ที่ไหนก็อยู่เย็นเป็นสุข
 • ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคผิวหนัง
 • มีผิวพรรณวรรณดี
 • มีชื่อเสียงขจรไกล
 • เป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไป
 • มีดิน บ้านหรือวิมานเป็นของตนเอง
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • ตัดกรรมไม่ดีหรือลดกรรมเก่าที่ไม่ดีลงได้
 • ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงาน ส่งให้มีหน้าที่การงานที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง