บทความพระพุทธศาสนา

ถวายเตาแก๊ส อานิสงส์มี สุดแต่จะอธิษฐาน ทำไปเถิดจะเกิดบุญ

24 มิถุนายน 2019 | สังฆทาน

เตาแก๊สคือเตาหุงต้มที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง เป็นเครื่องครัวชิ้นหนึ่งที่มีความจำเป็นในการประกอบอาหารสำหรับทุกครัวเรือน ในวัดเองก็ต้องมีไว้ใช้ประจำโรงครัว ซึ่งมีประโยชน์และจำเป็นต้องมีเช่นกัน

เตาแก๊ส หุงต้ม
ตาแก๊ส หุงต้ม

ประโยชน์ของการถวายเตาแก๊สให้วัด

 • ถวายเตาแก๊สไว้ประจำโรงครัวในวัด เพื่อให้แม่ครัวหรือศิษย์อุ่นหรือประกอบอาหารถวายพระ ต้อนรับคนทั่วไป หรือใช้ต้อนรับคนที่มาร่วมงานประจำปี กฐิน ผ้าป่า เป็นต้น
 • ถวายเตาแก๊สไว้ประจำวัด เพื่อให้อุบาสกอุบาสิกาที่เป็นศิษย์วัดนำไปตั้งโรงทานแจกอาหารทั้งในวัดเองและตามงานที่วัดอื่น ๆ

เราควรถวายเตาแก๊สในโอกาสใด

 • ถวายเตาแก๊สไดัในทุกโอกาส ทุกวัน
 • ถวายเตาแก๊สไว้ประจำวัด ประจำโรงครัว
 • ถวายเตาแก๊สเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายเตาแก๊สช่วงที่ทางวัดมีงาน จำเป็นต้องตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารถวายพระสงฆ์ที่มาในงาน หรือต้อนรับบุคคลทั่วไป
 • ถวายเตาแก๊ส เพื่อทำบุญอุทิศให้ผูัตาย
 • ถวายเตาแก๊ส เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ แก้ดวงตก ดวงไม่ดี แก้ปีชง
ตาแก๊ส หุงต้ม
ตาแก๊ส หุงต้ม

คำถวายเตาแก๊ส

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง ทะระวุสะมูปาทานุทธะนัง สะปะริวารัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ อิมัสมิง (อ่านว่า อิมัสสะหมิง) อาวาเส นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ วิลัญชะนัตถายะ ทะระวุสะมูปาทานุทธะนัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเตาแก๊ส พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ขออานิสงส์แห่งการถวายเตาแก๊ส เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

อานิสงส์ของการถวายเตาแก๊ส

การเตาแก๊สถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง ชาวบ้านทำถือว่าเป็นปฏิบัติบูชา คือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่ว่าให้ทาน ฉะนั้น อานิสงส์ผลบุญต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นแน่ เป็นไปตามแรงอธิษฐานของผู้ถวายเอง ส่วนอานิสงส์ที่ผมจะกล่าวนี้ ถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ แต่ก็ไม่ขัดกับคำสอน คือทำดีย่อมได้ดี ทำบุญย่อมได้บุญ แต่บุญจะส่งผลแบบไหนยากที่จะคาดเดาได้ อานิสงส์ที่ผมจะกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งกำลังใจในการทำบุญ หรือท่านจะอธิษฐานตามอานิสงส์นี้ก็ได้นะครับ

 • ชื่อเสียงดีงามย่อมปรากฎแก่คนทั่วไป
 • เป็นที่เกรงขามของผู้คน
 • ศรัตรูหมู่คนพาลไม่กล่ำกราย
 • เกิดที่ไหนก็ไม่อดอยากมีคนคอยให้ความช่วยเหลือตลอด
 • ขจัดอุปสรรค์ต่าง ๆ ทำเรื่องยากให้เป็นของง่าย
 • มีบริวารมาก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง