บทความพระพุทธศาสนา

ศาลาการเปรียญ อ่านว่า สาลากานปะเรียน คือศาลาวัดสำหรับพระสงฆ์แสดงธรรม.

5 เมษายน 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
ศาลาการเปรียญ อ่านว่า สาลากานปะเรียน คือศาลาวัดสำหรับพระสงฆ์แสดงธรรม.

ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารอเนกประสงค์โดยมากสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทย ตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาส ในบริเวณวัด เพื่อใช้สำหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในทางพุทธศาสนา

แต่เดิมศาลาการเปรียญนั้นใช้เป็นสถานที่เพื่อการเรียนของพระภิกษุสามเณรเท่านั้น

(“เปรียญ” มาจากภาษาบาลีว่า “บาเรียน” หมายถึง “พระที่ได้เรียน” หรือ “พระนักเรียน)

วัดถือเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน ศาลาการเปรียญซึ่งถือว่าเป็นศาลาอเนกประสงค์จึงถูกใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย เป็นต้นว่า

  • ใช้เป็นที่ทำวัตรสวดมนต์ของพระภิกษุสงฆ์ในวัด ในกรณีที่วัดนั้นไม่มีหอสวดมนต์
  • ใช้เป็นที่ฉันภัตตาหารของพระภิกษุสามเณร
  • ใช้เป็นสถานที่ให้ญาติโยมมาทำบุญในทางพระพุทธศาสนา
  • ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกหรือต้อนรับญาติโยม
  • ใช้เป็นที่ฟังธรรมหรือแสดงธรรม
  • ใช้เป็นที่ประชุมคณะสงฆ์
  • ใช้เป็นที่ประชุมชาวบ้าน
  • ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง
  • ใช้เป็นสถานที่ค้างแรมของพ่อค้าพาณิชย์หรือนักเดินทาง
  • ใช้จัดกิจกรรมทางศาสนา

บทความแนะนำ…

ถวายศาลาการเปรียญ อานิสงส์ส่งให้มีบริวารล้อม เพียบพร้อมด้วยปัญญา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook