บทความพระพุทธศาสนา

ถวายแจกัน อานิสงส์ ฉันและเธอคู่กันตลอดไป ไม่ว่าที่ไหน ขาดกันไม่ไดั

20 มิถุนายน 2019 | สังฆทาน

การถวายแจกันก่วัดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คู่รักมักจะนำมาถวายด้วยกัน นัยว่าอานิสงส์จะส่งผลให้เกิดมาคู่กันอีกครั้ง แจกันที่นำถวายวัดนั้น ก็จะเป็นของวัดของสงฆ์ของที่ใช้ประจำที่ เช่น แจกันคู่นี้ประจำอุโบสถ แจกันคู่นี้ประจำวิหาร และอยู่อย่างนั้นตลอด ส่วนมากทางวัดจะไม่โยกย้ายไปไหน

แจกันใส่ดอกไม้สำหรับบู่ชาพระจึงเป็นของจำเป็นต้องมี ที่ไหนมีพระพุทธรูป ที่ไหนมีโต๊ะหมู่บูชา ที่นั่นจำเป็นต้องมีแจกันสำหรับบูชาพระ เมื่อแจกันที่มีดอกไม้ตั้งอยู่ย่อมนำซึ่งความสบายใจ สงบจิตสงบใจ เป็นที่อนุโมทนาแก่ผู้ที่ได้ทัศนา

ไหว้พระ ขอพร
ไหว้พระ ขอพร

เราควรถวายแจกันในโอกาสใด

 • ในคราวที่วัดนั้น ๆ ได้โต๊ะหมู่มาใหม่ แต่ยังขาดแจกัน
 • ในคราวที่วัดนั้น สร้างวิหาร ศาลา โบสถ์ แต่ยังขาดแจกันหน้าโต๊ะหมู่บูชา
 • ในโอกาสที่เราไปแสดงมุทิตาจิตต่อพระเถระเมื่อท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์ หรือในโอกาสทำบุญครบรอบวันเกิดของท่าน
 • ถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในวันเกิดของเรา เพื่อให้ชีวิตสดชื่นอยู่เสมอ
 • ถวายแจกันเมื่อเราคิดว่าช่วงนี้ดวงตก เศร้าหมอง ต้องการความสดชื่น สดใสในชีวิต
 • คู่รักถวายแจกันด้วย เพื่อปรารถนาที่จะเกิดมาเป็นคู่ครองกันอีก
 • สำหรับคนโสด ถวายแจกันเพื่ออธิษฐานหาคู่แท้

คำถวายแจกันดอกไม้

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง อิมานิ ปุปผะภาชะนานิ สะะปะริวารานิ พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง (อ่านว่า อิมัสสะหมิง) อาวาเส นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปุปผะภาชะนานิ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายแจกันใส่ดอกไม้ พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายแจกันใส่ดอกไม้ เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

แจกัน ถวายพระ
แจกัน ถวายพระ

อานิสงส์การถวายแจกัน

 • สำหรับผู้ที่ยังไม่มีเนื้อคู่ ถวายเพื่ออธิษฐานหาเนื้อคู่ได้
 • สำหรับผู้ที่เป็นคู่รักกันแล้ว ก็อธิษฐานขอให้เกิดเป็นเนื้อคู่กันอีกได้ (เป็นไปได้นะครับ เพราะถือว่า มีทานเสมอกัน มีศรัทธาเสมอกัน มีปัญญา (ความคิดเห็น) เสมอกัน มีศีล (ความประพฤติ) เสมอกัน
 • ทำให้ชีวิตของท่านมีแต่ความสดชื่นอยู่เสมอ ไปไหนก็มีแต่คนให้ความเชื่อเหลือ
 • เมื่อชีวิตสดชื่น จิตใจสดชื่น ก็ย่อมส่งผลในสุคติชาติหน้าเกิดมาก็หน้าตาดี รูปสวย
 • เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ไปไหนก็มีแต่คนชื่นชมยกย่อง
 • แก้ดวงตก ดวงไม่ดี เพราะเป็นการทำดีข่มกรรมชั่ว

อานิสงส์เหล่านี้ ถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ แต่ก็พึงเข้าใจว่า
– ไม่ขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการทำตามคำสอนของพระองค์ในส่วนที่ว่าให้ทาน—- เราสามารถอนุมานได้ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เมื่อทำบุยก็ย่อมได้บุญ บุญย่อมส่งผลในทางที่ดี
– การทำบุญ เมื่อบุญเกิดขึ้น บุญย่อมส่งผลในทางที่ดี สุดแต่เราจะอธิษฐาน แม้ปรารถนาพระนิพพานในอนาคตกาลก็ย่อมได้ แต่นอกจากทานแล้วก็ต้องมีบุญอื่นประกอบด้วย คือ ศีล ภาวนา
– อานิสงส์เหล่านี้ ไม่ใช่กฎตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบนี้ ๆ แต่ส่งผลในทางที่ดีแน่ และอานิสงส์ของการถวายที่ผมได้นำมาเป็นตัวอย่าง ก็เป็นเรื่องดี ๆทั้งนั้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง