บทความพระพุทธศาสนา

ถวายหมอน อานิสงส์ ค้ำชูดวง หนุนดวงไม่ให้ตกต่ำ

19 มิถุนายน 2019 | สังฆทาน

หมอน เป็นเครื่องประกอบในการนอนอย่างหนึ่ง ซึ่งใช้กีนทุกบ้านทุกคน ไม่เว้นแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัด ท่านก็ต้องใช้หมอนหนุนศีรษะในเวลาจำวัดเช่นกัน

หมอนถวายพระ
หมอนถวายพระ

การเลือกหมอนถวายพระ

 • ไม่ควรถวายหมอนที่ใหญ่จนเกินไป ให้พอขนาดศีรษะเดียวหนุนนอนได้ ไม่ถึง ๒ ศีรษะ
 • ไม่ควรถวายหมอนข้าง
 • ไม่ควรสีที่ฉูดฉาดหรือเข้มเกินไป (แต่ถ้ามีอย่างนี้ก็ถวายไดั )
 • ข้างในควรเป็นหมอนที่ยัดด้วยนุ่น ฝ้ายหรือสำลีสังเคราะห์ ไม่ควรเป็รชนหมอนที่ยัดด้วยขนสัตว์หรือผมของมนุษย์
 • ควรมีปลอกหมอนด้วย จะได้ทำความสะอาดง่าย

เราควรถวายหมอนในโอกาสใด

ถวายได้ทุกโอกาส หรือจะถวายในโอกาสต่อไปนี้

 • ถวายเป็นเครื่องประกอบเสนาสนะที่คราวที่ทางวัดสร้างกุฏิใหม่
 • ถวายพระบวชใหม่
 • ถวายเป็นเครื่องประกอบผ้าป่า บริวารกฐิน
 • ถวายในคราวทำบุญอุทิศให้แก่บุรพชน
 • ถวายในคราวที่เรามีความรู้สึกว่าดวงตก ดวงไม่ดี การถวายหมอนหนุน ช่วยหนุนดวงของเราให้ดีขึ้น
หมอนถวายพระ
หมอนถวายพระ

คำถวายหมอน

อิมานิ มะยัง ภันเต พิมโพหะนานิ สะปะริวารานิ จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตา นาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง อาวาเส โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ พิมโพหะนานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายหมอน พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับหมอน พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้า ทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

อานิสงส์ของการถวายหมอน

 • ทำให้เป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นเหนือผู้อื่น
 • ทำการงานใด ๆ ก็มักจะสำเร็จด้วยดี
 • หากจะทำการงานใดก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ
 • หลับเป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข
 • เป็นคนมีโรคน้อย
 • หนุนดวง คำชูดวงให้ดีขึ้น เด่นขึ้น
 • ไปที่ไหน ก็มีที่พักที่หลับที่นอน มีคนค้ำชู

อานิสงส์เหล่านี้ ถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ แต่ก็ไม่ขัดต่อสิ่งที่จะเป็นไปได้ เพราะการถวาย คือการทำบุญ เมื่อบุญเกิดขึ้น บุญย่อมส่งผลในทางที่ดี สุดแต่เราจะอธิษฐาน แม้ปรารถนาพระนิพพานในอนาคตกาลก็ย่อมได้ แต่นอกจากทานแล้วก็ต้องมีบุญอื่นประกอบด้วย คือ ศีล ภาวนา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง