บทความพระพุทธศาสนา

“เมตตาคุณณัง อะระหัง เมตตา” คาถาครอบจักรวาล

4 พฤษภาคม 2020 | คาถา
สมเด็จโต
สมเด็จโต

“เมตตาคุณณัง อะระหัง เมตตา” คาถานี้ว่ากันว่าเป็นคาถาที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้แนะนำให้แม่นาคพระโขนงได้ภาวนา เพื่อระงับความอาฆาตพยาบาทต่าง ๆ ที่อยู่ในจิตใจ ส่วนสมเด็จท่านจะแนะนำแม่นาคหรือไม่อย่างไร หรือแม้แต่คาถานี้เป็นของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือไม่ ผมไม่ทราบได้ แต่ที่ผมมั่นใจคือ คาถานี้ เป็นคาถาเมตตาที่มีอานุภาพครอบจักรวาล

อานุภาพแห่งคาถานี้มากมายแล้วแต่จะภาวนาแล้วอธิษฐานใช้ บางคนภาวนาคาถานี้เวลาไปสมัครงาน ปรากฏว่าเป็นที่รักเมตตาของผู้รับสมัคร ผ่านตลอด หรือทำเรื่องที่ยากให้ง่ายขึ้น

บางท่านบริกรรมภาวนา เมตตาคุณณัง อะระหัง เมตตา เมตตาคุณณัง อะระหัง เมตตา เมตตาคุณณัง อะระหัง เมตตา ไปเรื่อย ๆ 108 จบ ทำน้ำมนต์ประพรมร้าน ประพรมสินค้า ขายดี ลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสาย

บางท่านภาวนา เมตตาคุณณัง อะระหัง เมตตา ก่อนที่จะสตาร์ทรถ หรือ ภาวนา เมตตาคุณณัง อะระหัง เมตตา เรื่อย ๆ ในขณะที่รถติดไฟแดง ทำให้การขับขี่แคล้วคลาดปลอดภัย ลดความใจร้อนของตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันได้ ด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรม

เมตตาคุณณัง อะระหัง เมตตา แม้จะเป็นคำสั้น ๆ แต่มีความหมายครอบจักรวาล ที่ไม่อาจจะพรรณนาได้อย่างหมดสิ้นได้

เมตตาคุณณัง หรือ เมตตาคุณัง คุณแห่งเมตตาอันยิ่งใหญ่สุดจะพรรณนาอันแผ่ไปสู่สัตว์โลกทั้งหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ

อะระหัง หมายถึงพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลส นับตั้งแต่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวกอรหันต์ทั้งหลาย

เมตตา คือความปรารถนาดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก โดยเฉพาะกับบุคคลที่เราไม่เคยรู้จักกันมา หรือบุคคลที่เป็นศัตรูกัน

คาถานี้ เราสามารถสวดได้ทุกที่ทุกเวลาที่นึกขึ้นได้ หากเดินทางอยู่ หรือทำกิจการงานใด ๆ ภาวนาไปเถิด โดยมิต้องตั้ง นะโม 3 จบก็ได้ ภาวนาเป็นพระกรรมฐาน เหมือนการภาวนาว่า พุทโธ พุทโธ พุทโธ แต่การภาวนา เมตตาคุณณัง อะระหัง เมตตา เป็นทั้งพุทธานุสสติ และเป็นการแผ่เมตตาไปในตัวด้วย ซึ่งการแผ่เมตตา หรือเจริญเมตตานี้ก็เป็นพรหมวิหารธรรม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง