บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระภควัมปติ‬ (พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์)

8 เมษายน 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

คาถาบูชาพระภควัมปติ‬ (พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์)

อิติปาระมิตตาติงสา อิติสัพพัญญะมาคะตา
อิติโพธิมะนุปปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม

ก่อนสวดคาถาใด ๆ ให้ตั้ง นะโม 3 จบเสียก่อน แต่หากเราสวดมนต์อยู่แล้วก็สามารถสวดบทบูชาพระภควัมปติ‬ต่อได้เลยครับ

อันที่จริงพระคาถานี้ แม้ไม่มีพระภควัมปติ‬ปิดตาก็สวดได้ และควรที่จะได้สวดเป็นประจำเพราะกล่าวถึงบารมี 30 ทัศของพระพุทธเจ้า เป็นการอ้างอิงบุญบารมีทั้งหลายให้มีช่วยหนุนเรา

บารมี 30 ทัศ ก็คือบารมี 10 นั่นเอง ได้แก่

1.ทานบารมี

2.ศีลบารมี

3.เนกขัมมบารมี

4.ปัญญาบารมี

5.วิริยบารมี

6.ขันติบารมี

7.สัจจบารมี

8.อธิษฐานบารมี

9.เมตตาบารมี

10.อุเบกขาบารมี

แต่ท่านแยกเป็น บารมี 10 อุปบารมี 10 ปรมัตถบารมี 10 เช่น ทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมี สีลบารมี สีลอุปบารมี สีลปรมัตถบารมี แบบนี้เรื่อย ๆ จนถึง เมตตาบารมี เมตตาอุปบารมี เมตตาปรมัตถบารมี รวมเรียกว่าบารมี 30 ทัศ

พระปิดตามีกี่ประเภท มีพุทธคุณต่างกันอย่างไร ? คาถาพระปิดตา