บทความพระพุทธศาสนา

คาถาไล่คนพาล คาถาไล่คนโง่ คาถากำจัดคนพาล ผู้นำโง่ ๆ

14 ธันวาคม 2019 | คาถา
คนพาล
คาถาไล่คนพาล คาถาไล่คนโง่ คาถากำจัดคนพาล

พาโล อะปะริณายะโก อิติ พาโล พาลา วินาสสันติ

คาถาไล่คนพาล คาถาไล่คนโง่ คาถากำจัดคนพาล คาถาไล่ผู้นำโง่ ๆ คาถากำจัดผู้นำโง่ ๆ

คนพาล คนโง่ คนเขลา คนที่ไม่เปิดใจฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ถือเอาความคิดเห็นและการกระทำของตนเป็นหลัก ถือเอาการกระทำของตนเองและพวกพ้องของตนเองถูกหมด แม้มีผู้ฉลาด ผู้มีปัญญาสามารถแนะนำคนพาลก็ไม่ถือเอาตาม กลับด่ากลับและทำลายผู้แนะนำเสีย คนพาลไม่ถือหลักธรรมาธิปไตยและหลักประชาธิปไตยนิยม หากคนพาลได้เป็นผู้นำที่ไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นผู้นำครอบครัว ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำวัด ผู้นำตำบล ผู้นำจังหวัด ผู้นำรัฐ จนถึงเป็นผู้นำประเทศ ย่อมนำความฉิบหายมาให้เนืองนิตย์ นำความเสื่อมเสียมาให้ มีแต่ความเสื่อมถอย ไม่ยังความเจริญให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

สวดบ่อย ๆ สวดทุกวัน ทุกคืน ทุกเวลา และที่สำคัญอย่าอยู่ร่วมกับคนพาล อย่าให้คนพาลอยู่ร่วมสังคม อย่าให้คนพาลเป็นผู้นำ อย่าให้คนพาลเป็นใหญ่ อย่าให้คนพาลคนโง่มีอำนาจเหนือคนดีมีปัญญา อย่าปล่อยให้คนพาลข่มเหงหรือทำลายคนดีมีปัญญาสามารถ

พุทธภาษิต เกี่ยวกับคนพาล

โย พาดล มญฺญติ พาลยฺยํ 
ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส 
พาโล จ ปณฺฑิตามานี 
ส เว พาโลติ วุจฺจติ ฯ

คนโง่ รุ้ตัวว่าโง่ 
ยังมีทางเป็นบัณฑิตได้บ้าง 
แต่โง่แล้ว อวดฉลาด 
นั่นแหละเรียกว่าคนโง่แท้

ยาวชีวมฺปิ เจ พาโล 
ปณฺฑิตํ ปฏิรุปาสติ 
น โส ธมฺมํ วิชานาติ 
ทพฺพิ สูปรสํ ยถา ฯ

ถึงจะอยุ่ใกล้บัณฑิต 
เป็นเวลานานชั่วชีวิต 
คนโง่ก็หารู้พระธรรมไม่ 
เหมือนจวักไม่รู้รสแกง

จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา
อมิตฺเตเนว อติตนา
กโรนฺตา ปาปกํ กมฺมํ
ยํ โหติ กฎุกปฺผลํ ฯ

เหล่าคนพาล ปัญญาทราม
ทำตัวเองให้เป็นศัตรูของตัวเอง
เที่ยวก่อแต่บาปกรรรมที่มีผลเผ็ดร้อน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง