บทความพระพุทธศาสนา

ถวายบันได ได้แสงสว่าง พบทางสะดวก ทำอะไรก็ง่าย สำเร็จตามหมาย

7 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
บันได

บันไดคืออะไร

คำว่า “บันได” ในที่นี้ น่าจะหมายถึง “บันไดเคลื่อนที่” ที่สามารถยกไปมาได้ เพื่อใช้สำหรับปีนขึ้นไปหยิบของในที่สูง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในแต่วัดควรที่จะมี เป็นประโยชน์ในการหยิบสิ่งของในที่สูง เปลี่ยนหลอดไฟ ตีตะปู ปีนหลังคา เป็นต้น

เราควรถวายบันไดในโอกาสใด

  • เราสามารถถวายบันไดได้ในทุกโอกาส
  • ถวายบันไดแก่วัดที่สร้างใหม่
  • ถวายบันไดแก่วัดที่กำลังมีการก่อสร้างกุฏิ วิหาร
  • ถวายบันไดเป็นบริวาร ผ้าป่า กฐิน
  • ถวายบันไดเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศ
  • ถวายบันไดเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเองและครอบครัว
  • ถวายบันไดเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น เข้าทำงานใหม่ เปิดบริษัท เข้าเรียนใหม่ หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่
  • ถวายบันไดเพื่อหวังอานิสงส์แห่งความสำเร็จโดยง่าย ไม่มีอุปสรรค์

คำถวายบันไดต่าง ๆ ทุกชนิด

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง โสปาณัง, สะปะริวารัง, มะหาชะนัสสะ, สาธาระณัตถายะ, พุทธะสาสะเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง มะหาชะนัสสะ, สาธาระณัตถายะ, โสปาณัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายบันได, พร้อมกับของบริวารนี้, ไว้ในพระพุทธศาสนา, เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชน, ขออานิสงส์แห่งการถวายบันได, เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชนนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

อานิสงส์ของการถวายบันได

สำหรับอานิสงส์ของการถวายบันไดนั้น ผมมีความเชื่อว่า ส่งผลให้ผู้ถวาย จะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่าย ไม่มีอุปสรรค์ หากมีก็มีคนคอยเชื่อเหลือค้ำชู มีคนแนะนำ มีคนคอยเป็นพี่เลี้ยงให้สู่เป้าหมายได้โดยง่าย เมื่อสำเร็จตามความมุ่งหมายแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้ เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่น มีบริวารมาก ใคร ๆ ก็ถามหา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง