บทความพระพุทธศาสนา

ปฏิทินกงสุลสัญจร ประจำปี 2563/2020 สถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโก

6 ธันวาคม 2019 | นานาสาระ
ปฏิทินกงสุลสัญจร ประจำปี 2563/2020 สถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโก
ปฏิทินกงสุลสัญจร ประจำปี 2563/2020 สถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโก
ปฏิทินกงสุลสัญจร ประจำปี 2563/2020 สถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโก
ปฏิทินกงสุลสัญจร ประจำปี 2563/2020 สถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโก

หมายเหตุ :
วัน เวลาและสถานที่ ในการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขอให้ตรวจสอบการยืนยันการให้บริการกงสุลสัญจรได้จากเว็บไซต์ www.thaiconsulatechicago.org หัวข้อ “กงสุลสัญจร” และทาง Facebook page : Royal Thai Consulate – Chicago

กงสุลสัญจรให้บริการอะไรบ้าง

1.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (passport) เอกสารประกอบในการทำหนังสือเดินทาง
(1)  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน    
(2)  บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือทะเบียนบ้าน    
(3)  ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง US $35.00 Money Order / Cashier’s Check สั่งจ่าย “Royal Thai Consulate-General”
(4)  เงินสด US $8.00 (USPS Priority Mail) เพื่อใช้เป็นค่าจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทางไปรษณีย์มาให้ท่าน (สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ : 
กรณที่เด็กเกิดใหม่ / ผู้เยาว์ ทำหนังสือเดินทางเล่มแรก หากว่ายังไม่มีบัตรประชาชนไทยหรือว่ายังไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทย ให้ใช้สูติบัตรไทย หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของบิดาและมารดาและใบทะเบียนสมรสประกอบในการจัดทำหนังสือเดินทาง

กรณีที่ผู้เยาว์ ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองเป็นต้นไป จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำหนังสือเดินทางได้

ทั้งสองกรณีนี้ ผู้ที่เป็นบิดาและมารดาต้องมาในวันรับบริการทำหนังสือเดินทางด้วย เพื่อลงชื่อยินยอม แต่ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางมาในวันรับบริการได้ โปรดแจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้า

2.  การทำบัตรประชาชนไทย ให้บริการเฉพาะคนไทยที่บัตรประชาชนหมดอายุ สูญหาย ชำรุด หรือมีความประสงค์จะแก้ไขข้อความในบัตร แต่สำหรับคนไทยที่ยังไม่เคยทำบัตรประชาชนหรือไม่ปรากฏข้อมูลบนฐานข้อมูลบัตร หรือข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ต้องไปดำเนินเรื่องที่ประเทศไทย เอกสารประกอบสำหรับการรับบริการทำบัตรประชาชน คือ บัตรประชาชนเก่าหรือสำเนาของบัตรประชาชนเดิม (กรณีที่บัตรประชาชนหาย) ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางไทย (ในกรณีประสงค์จะเปลี่ยนบัตรประชาชน เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตรประชาชน ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่มายื่นด้วย) และค่าธรรมเนียม 4 เหรียญสหรัฐ (เฉพาะกรณีบัตรประชาชนสูญหายหรือชำรุด)

3.  การรับรองเอกสารนิติกรณ์ต่าง ๆ เช่น  รับรองลายมือชื่อ  รับรองคำแปล  และการเปลี่ยนนามสกุล (การเปลี่ยนนามสกุลต้องนำใบทะเบียนสมรสไปแปลก่อนแล้วจึงให้สถานกงสุลใหญ่ฯ  รับรองคำแปล) ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร US $15.00  เป็น Money Order / Cashier’s Check สั่งจ่าย  “Royal Thai Consulate-General”

4.  การขอสูติบัตร มรณบัตร จดทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า

5.  การให้คำปรึกษาเรื่องกงสุลอื่น ๆ

ทั้งนี้ แบบคำร้อง และรายละเอียดต่าง ๆ หาได้จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatechicago.org หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (312) 664-3129 ต่อ 108, 109, 110, 111 ตามวัน / เวลาราชการ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง