บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปลูกต้นไม้ คาถาปลูกพืชผัก ทำไร่ไถ่นาให้เจริญงอกงาม

9 มกราคม 2022 | คาถา
คาถาปลูกต้นไม้
คาถาปลูกต้นไม้

คาถาปลูกต้นไม้ (คาถาพืชมงคล)

สัทธา พีชัง ตะโป วุฏฐิ ปัญญา เม ยุคะนังคะลัง
หิริ อีสา มะโน โยตตัง สะติ เม ผาละปาจะนัง
กายะคุตโต วะจีคุตโต อาหาเร อุทะเร ยะโต
สัจจัง กะโรมิ นิททานัง โสรัจจัง เม ปะโมจะนัง
วิริยัง เม ธุระโธรัยหัง โยคักเขมาธิวาหะนัง


คำแปล

สัทธา  พีชัง ตะโป วุฏฐิ  ปัญญา เม ยุคะนังคะลัง,
ศรัทธาของเราเป็นพืช ความเพียรเป็นฝน ปัญญาเป็นแอกและคันไถ,

หิริ อีสา มะโน โยตตัง สะติ เม ผาละปาจะนัง
หิริเป็นงอนไถ  ใจเป็นเชือก  สติเป็นผาลและปฏัก,

กายะคุตโต วะจีคุตโต อาหาเร อุทะเร ยะโต
การคุ้มครองกาย  วาจา การรู้ประมาณในอาหาร

สัจจัง กะโรมิ นิททานัง โสรัจจัง เม ปะโมจะนัง
กระทำความสัตย์ให้เป็นเคียวเกี่ยวพืชผล

วิริยัง เม ธุระโธรัยหัง โยคักเขมาธิวาหะนัง
ความเพียรของเราเป็นการนำแอกไปให้ถึงความสำเร็จ  คือ   ความเกษมจากโยคะ


ถ้าจะปลูกข้าว กล้า พืชผักผลไม้ บอนสี บอนไซ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ด่างให้สวยงาม ให้เสกคาถา 3 จบ หรือ 7 จบ ในขณะที่ปลูก

หรือปลูกแล้วให้เสกน้ำรดด้วยคาถานี้

พืชที่ปลูกจะงอกงามมีความสมบูรณ์สวยงาม


อ่านเพิ่มเติม..
กสิสูตร https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=5561&Z=5614
อรรถกถากสิสูตร https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=671


สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง